AEB_A15e Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě - seminář

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 M22
Předpoklady
AEB_A14e Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě || NOW ( AEB_A14e Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář obsahově navazuje na přednášku, kterou rozšiřuje a prohlubuje formou referátů na vybraná aktuální témata. Všichni studenti v rámci semináře připraví a prezentují vybrané téma s kompletní bibliografií, vypracují písemně text referátu a vytvoří krátký cizojazyčný souhrn textu s klíčovými slovy v angličtině. Referáty jsou přednášeny v češtině i angličtině podle výběru a možností studentů, stejně tak diskuze k referátům je vedena v češtině nebo v angličtině, podle výběru a preferencí studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně a tvůrčím způsobem pracovat s odbornými texty
- kriticky reflektovat odborné publikace na vybraná témata z archeologie doby římské a stěhování národů ve střední Evropě
Osnova
 • 1. hodina
 • Seznámení s požadavky pro udělení zápočtu, se syntézami a encyklopedickými pracemi pro dobu římskou a dobu stěhování národů. Nástin náplně semináře a zadání jednotlivých referátů (včetně doporučené literatury)
 • 2. hodina
 • Vybraná témata časné době římské (stupně Eggers A)
 • 3. hodina
 • Vybraná témata starší doby římské (stupně Eggers B1)
 • 4. hodina
 • Vybraná témata starší doby římské (stupně Eggers B2a)
 • 5. hodina
 • Vybraná témata starší doby římské (stupně Eggers B2b)
 • 6. hodina
 • Vybraná témata přechodného stupně starší doby římské (stupně Eggers B2/C1)
 • 7. hodina
 • Vybraná témata mladší doby římské (stupně Eggers C)
 • 8. hodina
 • Vybraná témata související s otázkami ekonomiky a výroby v době římské
 • 9. hodina
 • Vybraná témata k problematice sklonku doby římské
 • 10. hodina
 • Vybraná témata k problematice počátku doby stěhování národů
 • 11. hodina
 • Vybraná témata staršího stupně doby stěhování národů.
 • 12. hodina
 • Vybraná témata mladšího stupně doby stěhování národů.
Literatura
  povinná literatura
 • SALAČ, Vladimír. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 8: Doba římská a stěhování národů. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 214 s. ISBN 978-80-86124-81-0. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír et al. Pravěké dějiny Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s. ISBN 80-85048-45-0. info
  doporučená literatura
 • VISY, Z. 1988: Der pannonische Limes in Ungarn, Budapest- Stuttgart.
 • TEJRAL, J. 1995: Zur Frage der frühesten elbgermanischen Machtzentren nördlich der mittleren Donau am Beispiel des römischen Importes, in: Kelten, Germanen, Römer im Mitteldonaugebiet..., Brno-Nitra, 225-265.
 • FRIESINGER, H.-TEJRAL, J.-STUPPNER, A. (eds.) 1994: Markomannen- kriege. Ursachen und Wirkungen, Brno.
 • PEŠKA, J. - TEJRAL, J. 2002: Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren. RGZM M 55, 1-3, Mainz.
  neurčeno
 • NOVOTNÝ, B. 1995: Slovom a mečom. Slovensko v rímskej dobe, Martin.
 • KUZMOVÁ, K.-ROTH, P. 1988: Terra sigillata v barbariku. Nálezy z germánskych sídlisk a pohrebísk na území Slovenska, Nitra.
Výukové metody
Teoretická příprava, práce s odbornou literaturou, vypracování referátu na dané téma, přednesení a prezentace referátů studenty, diskuse s kolegy na dané téma. E-learningovou podporou výuky je kurz Doba římská a doba stěhování národů střední Evropy https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2096, kde studenti naleznou zadání a témata referátů, studijní materiály včetně cizojazyčných abstraktů referátů a další doplňující informace.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: Dostatečná účast na semináři (2 možné absence), aktivní přístup (diskuse nad tématy) a vypracování referátu na odpovídající obsahové i formální úrovni se stručným souhrnem (anotace/abstrakt) v anglickém jazyce (v rozsahu cca 800 znaků).
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2096
Seznam doporučené literatury:
Bóna, I. 1976: Der Anbruch des Mittelalters. Gepiden und Langobarden im Karpatenbecken, Budapest.
Bouzek, J.-Buchvaldek, M. et al. 1982: Nástin evropského pravěku, Praha, 103-125.
Bouzek, J.-Sakař, V. 1990: Římské provincie a limes romanus ve střední a západní Evropě, Praha (skripta UK).
Dobiáš, J. 1964: Dějiny československého území před vystoupením Slovanů, Praha.
Friesinger, H.-Tejral, J.-Stuppner, A. (eds.) 1994: Markomannen- kriege. Ursachen und Wirkungen, Brno.
Grünert, H. (ed.) 1976: Römer und Germanen in Mitteleuropa, Berlin. Jurečko, P. 1981: K problematike kultúrno-spoločenských vzťahov na sídliskách z doby rímskej na výchdnom Slovensku, SlA 29/2, 319 nn.
Kandler, M.-Vetters, H. 1989: Der römische Limes in Österreich, Wien.
Kolník, T. 1980a: Doba rímska a doba sťahovania národov, SlA 28/1, 197-212.
Kolník, T. 1980b: Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei I, Bratislava.
Novotný, B. 1995: Slovom a mečom. Slovensko v rímskej dobe, Martin.
Oliva, P. 1973: Pannonie a počátky krize římského impéria, Praha.
Ondrouch, V. 1957: Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku, Bratislava.
Pernička, R. M. 1966: Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren, Brno.
Peškař, I. 1978: Starší doba římská na Moravě, ZČSA, XX/3.
Pleiner, R.-Rybová, A. (eds.) 1978: Pravěké dějiny Čech, 676 nn.
Pollak, M. 1980: Die germanischen Bodenfunde des 1. - 4. Jahrhunderts n. Ch. im nördlichen Niederösterreich, Wien.
Tejral, J. 1982: Morava na sklonku antiky, Praha.
Tejral, J. 1988: Zur Chronologie der frühen Völkerwanderungszeit im mittleren Donauraum, AA 72, 223-304.
Tejral, J. 1993a: Na hranicích impéria (doba římská). In: Podborský, V. (ed.): Pravěké dějiny Moravy. Brno, 424-470.
Tejral, J. 1993b: Za dob velkého neklidu (doba stěhování národů). In: Podborský, V. (ed.): Pravěké dějiny Moravy. Brno, 471-503.
Wielowiejski, J. 1981: Prahistoria ziem Polskich, Tom V., Wroclaw -Warszawa-Krakow-Gdaňsk.
Zeman, J. 1961: Severní Morava v mladší době římské, Praha.
Studijní literatura k semináři:
Bott, G. (ed.) 1987: Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit, Nürnberg.
Conolly, P. Dějiny římského vojska, Bratislava.
Droberjar, E. 1991: Terra Sigillata in Mähren. Funde aus germanischen Lokalitäten, Brno.
Droberjar, E. 1999: Od plaňanských pohárů k vinařické skupině. (Kulturní a chronologické vztahy na území Čech v době římské a v časné době stěhování národů.), Sborník Národního muzea, řada A – Historie LIII/1999/1-2.
Eggers, H. J. 1951: Der römische Import im freien Germanien, Hamburg.
Friesinger, H.-Vacha, B. 1987: Die vielen Väter Österreichs. Römer-Germanen-Slawen, Wien.
Kolník, T. 1979: Skvosty antiky na Slovensku, Bratislava.
Kolník, T. 1980: Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei. ASF XIV, Bratislava.
Kolník, T. 1984: Rímske a germánske umenie na Slovensku, Bratislava.
Kolníková, E. 1980: Rímske mince na Slovensku, Bratislava.
Kraskovská, Ĺ. 1974: Gerulata-Rusovce, Bratislava.
Kraskovská, Ĺ. 1976:Rímske bronzové nádoby na Slovensku, SlA 24, 429-438.
Kraskovská, Ĺ. 1981:Römische Glasgefässe in der Slowakei, SlA 29, 377 nn.
Kuzmová, K.-Roth, P. 1988: Terra sigillata v barbariku. Nálezy z germánskych sídlisk a pohrebísk na území Slovenska, Nitra.
Lamiová-Schmiedlová, M. 1961: Spony z doby rímskej na Slovensku, ŠZ 5.
Lamiová, M. 1982: Keramika dvoch tisícročí, Bratislava.
Menghin, W. 1985: Die Langobarden. Archäologie und Geschichte, Stuttgart.
Peška, J. - Tejral, J. 2002: Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren. RGZM M 55, 1-3, Mainz.
Peškař, I. 1972: Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren, Praha.
Pichlerová, M. 1981: Gerulata - Rusovce. Rímske pohrebisko II, Bratislava.
Svoboda, B. 1948: Čechy a římské Imperium, Praha.
Svoboda, B. 1965: Čechy v době stěhování národů, Praha.
Šimek, E. 1923: Čechy a Morava za doby římské, Praha.
Tejral, J. 1995: Zur Frage der frühesten elbgermanischen Machtzentren nördlich der mittleren Donau am Beispiel des römischen Importes, in: Kelten, Germanen, Römer im Mitteldonaugebiet..., Brno-Nitra, 225-265.
Trogmayer, O. 1993: Auf Attilas Spuren. Schätze der Völkerwanderung aus dem mittleren Theissgebiet (Ungarn).
Visy, Z. 1988: Der pannonische Limes in Ungarn, Budapest- Stuttgart.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ke získání kolokvia je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných referátů.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A15e