AJ52065 Sémantika: anglická slovesa

Filozofická fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Předmět si nemohou zapsat studenti Bc. studia AJ
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Kurz je určen pro magisterské studenty dálkového studia. Obsahem kurzu je detailní popis a analýza sémantiky anglických sloves. Studenti získají v kurzu důkladnou znalost hlavních konceptů slovesné sémantiky a metod její analýzy. Cílem kurzu je zároveň podnítit u studentů aktivní přístup k dané látce. Studenti budou seznámeni s lexikálně sémantickou strukturou anglických sloves, také ve vztahu k principiálním vztahům mezi významem slovesa a jeho syntaktickým chováním. Získají důkladné znalosti o hlavních slovesných třídách a o sémantické struktuře anglických sloves z pohledu jejich interní logické a temporální strukturace. Získají rovněž znalosti o hlavních směrech v komponentové analýze slovesné sémantiky. Předmět je vyučován v angličtině.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni: - číst odbornou literaturu v oboru a rozumět jí - orientovat se v problémech sémantické analýzy anglických sloves - popsat hlavní slovesné třídy - identifikovat a popsat strukturní komponenty slovesných významů, také ve vztahu k syntaktickému chování sloves - napsat písemnou práci na témata ze slovesné sémantiky
Osnova
 • Témata probíraná v kurzu zahrnují: - ontologická analýza slovesa - slovesa jako predikáty - typy sloves ve vztahu k argumentové struktuře - interní temporální strukturace slovesných významů - sémantické dichotomie - progresivita - slovesné třídy - slovesa pohybu ve vztahu k jazykové typologii - dekompoziční přístupy ke slovesnému významu - tzv. sémantické primitivy - význam sloves ve vztahu k jejich syntaktickému chování - unakuzativita - tzv. slovesné alternace
Literatura
  povinná literatura
 • MURPHY, M. Lynne. Lexical meaning. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, xvii, 256. ISBN 9780521677646. info
 • VENDLER, Zeno. Linguistics in philosophy. Ithaca: Cornell University Press, 1967. info
 • HUDDLESTON, Rodney a Geoffrey K. PULLUM. The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, xvii, 1842. ISBN 9780521431460. info
 • QUIRK, Randolph. A comprehensive grammar of the English language. Edited by David Crystal. London: Longman, 1985, x, 1779. ISBN 9780582517349. info
 • DUŠKOVÁ, Libuše. Mluvnice současné angličtiny : na pozadí češtiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 1988, 673 p. info
 • Linguistic semantics. Edited by William Frawley. Hillsdale: Lawrence Erlbaum associates, 1992, xvii, 533. ISBN 0805810757. info
 • COMRIE, B.: Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
  doporučená literatura
 • LEVIN, Beth. English verb classes and alternations : a preliminary investigation. Chicago: University of Chicago Press, 1993, xviii, 348. ISBN 0-226-47532-8. info
 • CROFT, W. Verbs:Aspect and Causal Structure.Oxford: Oxford University Press, 2012.
 • R.M.W. DIXON. A Semantic Approach to English Grammar. 2005. info
 • FABER, Pamela B. a Ricardo MAIRAL USÓN. Constructing a lexicon of english verbs. Berlin: Mouton de Gruyter, 1999, xxi, 350. ISBN 3110164167. info
Výukové metody
Výuka se koná každý druhý týden formou semináře v délce 90 minut.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná. Hodnocení: Studenti mají dvě možnosti: absolvují závěrečný písemný test nebo odevzdají písemnou práci na téma ze sémantiky anglických sloves (nebo na téma ze syntakticko-sémantického rozhraní sloves). Délka písemné práce: zhruba 2000 slov.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/AJ52065