AJU2901 Projekt didakticky zaměřené diplomové práce

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Thomas Rankin, Dr. phil. (přednášející)
Garance
Thomas Rankin, Dr. phil.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvinout schopnosti studentů v oblasti kvalitativního a kvantitativního sběru dat a jejich analýzy vzhledem k relevantním teoretickým východiskům. Od studentů se očekává sběr a analýza kvalitativních (nahrávky několika interview, výuky atd.) nebo kvantitativních (dotazníková šetření, výsledky testů atd.) dat v závislosti na tématu jejich diplomové práce. Tento kurz se zaměřuje na vybrané aspekty analýzy a interpretace dat, pozornost bude rovněž věnována výzkumným zprávám, výběru ukázek dat, problémům se zobecněním a roli teorie při interpretaci dat v rámci různých kvalitativních a kvantitativních výzkumných tradic.
Výstupy z učení
Po splnění kurzu budou studenti schopni: 1. Vysvětlit a kriticky zhodnotit principy a postupy uplatňované ve výzkumné tradici dle svého výběru, včetně souvisejících etických problémů. 2. Sebrat a analyzovat (např. přepsat, okódovat, spočítat, vypočítat, analyzovat, interpretovat, zhodnotit) data v rámci výzkumné tradice dle svého výběru. 3. Napsat alespoň část výzkumné zprávy odpovídající standardům vybrané výzkumné tradice (např. důvěryhodnost, přesvědčivost, přesnost, dopad na komunitu, validita, reliabilita). 4. Představit výsledky svého výzkumu jak v mluvené, tak v psané formě.
Osnova
 • 1. Úvod, přehled výzkumného procesu u různých tradic kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 2. Sběr dat a analýza v různých tradicích kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Role teorie; praktické a etické úvah. Ukázky, problémy, řešení. 3. Příprava výzkumné zprávy. Standardy a požadavky v rámci různých tradic kvalitativního a kvantitativního výzkumu, struktura a obsah výzkumné zprávy, ukázky, problémy, možnosti. 4. Ústní prezentace výsledků výzkumu v různých tradicích kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • Bui, Yvonne N. (2014) How to write a master’s thesis. 2nd ed.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
  doporučená literatura
 • APA. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Washington: American Psychological Association.
 • Field, A. (2016) Discovering statistics using IBM SPSS statistics.
 • Markee, N. (Ed.). (2015). The handbook of classroom discourse and interaction. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Ellis, R., & Barkhuizen, G. (2005). Analysing learner language. Oxford: Oxford University Press.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). London: RoutledgeFalmer.
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
 • Silverman, D. (2010). Qualitative research: theory, method and practice. London: Sage.
Výukové metody
Výklad, diskuze ve třídě, četba, domácí úkoly, prezentace v hodině.
Metody hodnocení
Každý student ústně představí svůj výzkumný projekt a poté sepíše výzkumnou zprávu, ve které představí cíle, výzkumné otázky, postupy a výstupy svého výzkumu (cca 10 stran). Během závěrečného kolokvia studenti předvedou, že jsou schopni vhodně reagovat na otázky a zpětnou vazbu, čímž demonstrují pochopení principů a postupů ve výzkumné tradici dle jejich výběru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AJU2901