AR1A236 Církevní správa

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.22
Předpoklady
! AR1B102 Církevní správa &&! NOW ( AR1B102 Církevní správa )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je poskytnutí základního přehledu vývoje správních institucí katolické církve na území Čech a Moravy od dob velkomoravských až do současnosti. Stručně je charakterizována správa církve kališnické, novokališnické, Jednoty bratrské, tolerančních církví augsburského a helvétského vyznání, Českobratrské církve evangelické, Slezské církve augsburského vyznání, Církve československé husitské a Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Pozornost je věnována také písemnostem církevních úřadů a církevnímu archivnictví.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu získá základní přehled o problematice církevní správy, který bude schopen aplikovat při práci v archivech nebo při výzkumu církevní diplomatiky a církevních dějin.
Osnova
 • 1) počátky církevní správy v Českých zemích od 9. do počátku 13. století;
 • 2) proměny církevní správy ve 13. a v první polovině 14. století;
 • 3) církevní správa od reforem Arnošta z Pardubic až do vypuknutí husitské revoluce (1343–1419);
 • 4) katolická církevní správa od husitství do Bílé Hory (1419–1620);
 • 5) reformy katolické církevní správy po Bílé Hoře;
 • 6) proměny katolické církevní správy v době osvícenských reforem;
 • 7) katolická církevní správa ve dlouhém 19. století;
 • 8) katolická církevní správa v meziválečném Československu a v Protektorátu Čechy a Morava;
 • 9) katolická církevní správa v poválečném a komunistickém Československu (1945–1992);
 • 10) správa kališnické a novokališnické církve a Jednoty Bratrské;
 • 11) správa tolerančních církví augsburského a helvétského vyznání, Českobratrské církve evangelické a Slezské církve augsburského vyznání;
 • 12) správa Církve československé husitské a některých menších nekatolických církví;
 • 13) správa Církve řeckokatolické a Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku;
 • Volnou součástí kurzu bude fakultativní jednodenní exkurze do Diecézního archivu Biskupství brněnského v Rajhradu, případně do některého jiného církevního archivu anebo státního archivu s významným zastoupením církevních fondů.
Literatura
 • HLAVÁČEK, Ivan – HRDINA, Jan (ed.): Církevní správa v českých zemích ve středověku a její písemnosti. Praha 2003 (=Acta Universitatis Carolinae Pragensis, Philosophica et historica 1999/2 – Z pomocných věd historických 15).
 • MARTÍNKOVÁ, Lenka: Die Diözese Budweis 1785-1813. Ein Beitrag zu Organisation, Verwaltung, Schriftgut und Geistlichkeit der Diözese in josephinischer Zeit. České Budějovice 2011.
 • MIKULEC, Jiří a Zdeněk BENEŠ. Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha: Historický ústav. 516 s. ISBN 9788072862061. 2013. info
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 400 s. Historie. ISBN 978-80-7325-311-0. 2013. info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 568 s. ISBN 8071067091. 2005. info
 • VÁLOVÁ, Kateřina. Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého. 150 s. ISBN 8024404478. 2002. info
 • Vývoj církevní správy na Moravě : XXVII. Mikulovské sympozium : 9.-10. října 2002. Edited by Emil Kordiovský - Libor Jan. V Brně: Moravský zemský archiv. 379 s. ISBN 808504884X. 2002. info
 • TRETERA, Rajmund Jiří. Církevní právo. 1. vyd. Praha: Jan Krigl. 219 s. 1993. info
Výukové metody
Výuka se člení na hodinu přednášky a hodinu semináře, v níž budou čteny a interpretovány ukázky písemností
Metody hodnocení
Posluchači v rámci kurzu vypracují seminární práci na vybrané téma z problematiky dějin církevní správy, která bude založena na studiu – pokud možno nevydaných – pramenů a bude splňovat náležitosti publikovatelného odborného textu (bude obsahovat poznámkový aparát s citacemi pramenů a literatury). Náplní kolokvia bude rozprava o seminární práci a dvě doplňující otázky z dějin starší a moderní církevní správy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/AR1A236