AR1B107 Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–15:40 N43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/18, pouze zareg.: 0/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/18
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se soustředí na fenomén evropského města z historické perspektivy. Probírány budou obecné trendy v zakládání, budování a formování měst v českých zemích v evropském kontextu (urbanizace a suburbanizace, územní plánování a zónování města, městská morfologie) a typologie městských sídel od středověku do 20. století. Ty budou ilustrovány na konkrétních příkladech. Podstatný prostor bude věnován pramenům urbánních dějin – v teoretické („obraz“ města a jeho kategorie) i praktické rovině. Studenti se tak naučí pracovat s méně obvyklými druhy historických pramenů písemných (laudes urbium, topografie, průvodce) a zejména s kartografickými a ikonografickými prameny. Získají vhled do oborů věnujících se teoreticky i prakticky vývoji a utváření měst (demografie, sociologie, památková péče, geografie, historická geografie, dějiny osídlení, archeologie, architektura, urbanismus), neboť urbánní dějiny/dějiny měst využívají metody, pojmosloví i prameny (zdroje) všech těchto oborů, zejména pak komparativní metodu a mezioborový přístup. Předmět rozvíjí znalosti nabyté v předmětu Historická topografie. Získané znalosti studenti využijí v archivní praxi i v (regionálním) bádání, při zpracovávání dějin obcí a měst. Obecně jsou urbánní dějiny součástí kulturních dějin a mají úzkou návaznost na výše uvedené disciplíny. Proto je předmět vhodný i pro studenty nejen humanitních a společenskovědních oborů, ale např. i geografie a celé řady dalších oborů.
Výstupy z učení
Studenti se naučí pracovat s méně obvyklými druhy historických pramenů písemných (laudes urbium, topografie, průvodce) a zejména s kartografickými a ikonografickými prameny. Získají vhled do oborů věnujících se teoreticky i prakticky vývoji a utváření měst (demografie, sociologie, památková péče, geografie, historická geografie, dějiny osídlení, archeologie, architektura, urbanismus), neboť urbánní dějiny/dějiny měst využívají metody, pojmosloví i prameny (zdroje) všech těchto oborů, zejména pak komparativní metodu a mezioborový přístup. Předmět rozvíjí znalosti nabyté v předmětu Historická topografie. Získané znalosti studenti využijí v archivní praxi i v (regionálním) bádání, při zpracovávání dějin obcí a měst.
Osnova
 • • Studium dějin měst v Evropě, pojmosloví
 • • Prameny dějin měst – typologie, kritika a zdroje; ikonografie města
 • • Hlavní etapy vývoje městské sítě v Českých zemích v evropském kontextu
 • • Typologie měst – hlavní typy městských sídel
 • • Urbanistika a územní plánování, zónování města, hlavní elementy městské krajiny; zrození "historického jádra" a péče o "městskou krajinu"
 • • 2 exkurze (archiv a výzkum v terénu)
Literatura
 • SEMOTANOVÁ, Eva a Jiří CAJTHAML. Akademický atlas českých dějin. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014, xxviii, 55. ISBN 9788020021823. info
 • Atlas krajiny České republiky. Ed. Ivan Bičík a kol. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009.
 • Atlas obyvatelstva. Specializovaný mapový portál. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Urbánní a regionální laboratoř. Dostupné na: http://www.atlasobyvatelstva.cz/
 • BENEVOLO, Leonardo: Storia delle città. Roma – Bari: Laterza, 2006 nebo v německém překladu Die Geschichte der Stadt, Frankfurt: Campus, 2007 (možná jsou i starší vydání).
 • Das Bild der Stadt in der Neuzeit 1400–1800. Edd. Wolfgang Behringer – Bernd Rock. München: Beck, 1999 (popř. alternativa k předmluvě podrobnější: DE SETA, Cesare: Ritratti di città. Dal rinascimento al secolo XVIII. Torino, 2011)
 • CLARK, Peter: European Cities and Towns: 400–2000. Oxford – New York: Oxford University Press, 2009.
 • Historický atlas měst ČR. Praha: Historický ústav, 1996 atd. – dosud 28 sv. (obsahuje rovněž obecnou bibliografii).
 • HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vydání první, (celkově d. Praha: Lidové noviny, 2009, 712 stran. ISBN 9788071065432. info
 • HORSKÁ, Pavla, Jiří MUSIL a Eduard MAUR. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002, 352 s. ISBN 8071854093. info
 • HRŮZA, Jiří. Svět měst. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014, 712 s. ISBN 9788020018083. info
 • CHODĚJOVSKÁ, Eva, Krajiny minulosti – prameny, pramenná kritika, interpretace + Krajiny minulosti v digitálním světě. In: CHODĚJOVSKÁ, Eva – SEMOTANOVÁ, Eva – ŠIMŮNEK, Robert, Historické krajiny Čech. Třeboňsko – Broumovsko – Praha. Praha: Historický úst
 • CHODĚJOVSKÁ, Eva: Obraz Prahy mezi mapou, vedutou a plánem, v tisku (Documenta Pragensia) – pdf
 • CHODĚJOVSKÁ, Eva: Staré mapy a plány jako pramen pro dějiny měst v České republice? In: ČERVENÁ, Radana – DVOŘÁK, Tomáš – VYSKOČIL, Aleš: Jak psát dějiny velkých měst? Brno: Archiv města Brna, 2016, s. 371–391 – pdf
 • JEMELKA, Martin a Ondřej ŠEVEČEK. Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze. Vydání 1. Praha: Academia, 2016, 910 stran. ISBN 9788020026354. info
 • KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 624 s. ISBN 8071061751. info
 • KUBÍČEK, Jaromír. Bibliografie k dějinám měst České republiky. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1997, 275 stran. ISBN 8023812564. info
 • KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I–VIII. Praha: Libri, 1996–2011.
 • LÍBAL, Dobroslav: Starobylá města v Československu: stavba jako obraz dějin. Praha: Artia, 1970.
 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Magdalena HLEDÍKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ a Barbora (eds.) VACKOVÁ. Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Červený Kostelec / Brno: Pavel Mervart / Masarykova univerzita, 2009, 252 s. ISBN 978-80-210-4866-9. info
 • Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918. Edd. Pavel Kladiwa – Aleš Zářický. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009.
 • MILLER, Jaroslav. Uzavřená společnost a její nepřátelé : město středovýchodní Evropy (1500-1700). Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 463 s. ISBN 8071068055. info
 • MLEZIVA, Štěpán a Karel KUČA. Historický lexikon městysů a měst : vývoj postavení a funkce městských sídel v dějinách územněsprávního členění českých zemí od roku 1850 do současnosti. Vyd. 1. Praha: Baset, 2006, 935 s. ISBN 8073400928. info
 • MUSIL, Jiří: Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistického režimu. Pohled historické sociologie, Sociologický časopis 37, 2001, 3, s. 275–296.
 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci : k fenomenologii architektury. Edited by Petr Kratochvíl, Translated by Pavel Halík. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1994, 218 s. ISBN 8020702415. info
 • OUŘEDNÍČEK, Martin. Suburbanizace.cz. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008, 96 s. ISBN 9788086561721. info
 • ŠEDIVÝ, Juraj: Map Portals and Databases of Towns in Central Europe. An Appendix or Substitute for Printed Historical Town Atlases? Città e Storia 10, 2015, č. 2, s. 261–280 – pdf
 • VOREL, Petr. Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.-17. století. Vyd. 1. Pardubice: Východočeské muzeum, 2001, 248 s. ISBN 8086046478. info
Výukové metody
Na úvod každého z probíraných témat bude uplatněna frontální výuka; při práci s prameny potom analytické postupy vhodné pro jednotlivé druhy historických pramenů vč. aplikace digitálních metod (HIS GIS, mapové portály, teorie digitalizace apod.) a práce v terénu. Během semestru studenti samostatně vypracují seminární práce, které poslouží jako case studies pro závěrečnou kolektivní diskusi. Jednotlivé případové studie zaměřené na konkrétní města budou komparovány v diskuse za účasti všech studentů a moderované vyučující. Ta by měla mít syntetizující charakter a během ní se potvrdí či korigují během frontální výuky prezentované postuláty. Při této zobecňující diskusi se předpokládá aktivní účast všech studentů.
Metody hodnocení
K získání zápočtu bude požadována aktivní účast na seminářích (max. 2 absence) a dále samostatné vypracování seminární práce týkající se zvoleného města. Tu student bude prezentovat na závěrečné diskusní hodině a poslouží jako case study pro kolektivní debatu nad ní. Při této zobecňující diskusi se předpokládá aktivní účast všech studentů.
Informace učitele
Pokračování seznamu literatury: CHODĚJOVSKÁ, Eva, Krajiny minulosti – prameny, pramenná kritika, interpretace + Krajiny minulosti v digitálním světě. In: CHODĚJOVSKÁ, Eva – SEMOTANOVÁ, Eva – ŠIMŮNEK, Robert, Historické krajiny Čech. Třeboňsko – Broumovsko – Praha. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2015 (= Práce Historického ústav AV ČR 63), s. 64–115 – pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/AR1B107