AR1B113 Vybrané problémy českého archivnictví II

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickými úkoly archivů a se sítí specializovaných archivů v ČR. Jednotlivá setkání jsou vedena archiváři z praxe, kteří reprezentují vybrané instituce. Studenti poznají jednotlivé specializované archivy, jejich vznik a zvláštnosti jejich fondů.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
charakterizovat základní specializované archivy
vysvětlit specifika práce vybraných specializovaných archivů
charakterizovat specifika archivních fondů ve vybraných specializovaných archivech
popsat postavení specializovaných archivů v české archivní síti
Osnova
 • Přesné pořadí jednotlivých přednášek a jména přednášejících budou aktualizována v prvním týdnu výuky. V závislosti na aktuálních možnostech archivářů z praxe, může v jednotlivých semestrech dojít k dílčím změnám. 1. Archivní síť ČR a specializované archivy
 • 2. Vojenský historický archiv
 • 3. Archiv České národní banky
 • 4. Archiv českého rozhlasu
 • 5. Univerzitní archivy
 • 6. Archiv bezpečnostních složek
 • 7. Diecézní archiv Biskupství brněnského
 • 8. Archiv Ministerstva zahraničních věcí
 • 9. Národní filmový archiv
 • 10. Archiv Centra hasičského hnutí
 • 11. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
 • 12. Archiv Národního muzea
Literatura
 • BITTNER, Ivan. Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005. 305 s. ISBN 8072015494. info
 • PULEC, Jiří. Archivy zvláštního významu. Archivní časopis,36, 2006, s. 99–103
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Výukové metody
Semináře sestávají z prezentací jednotlivých externistů, na něž navazuje diskuze k danému tématu. Vedle toho studenti zpracovávají samostatnou seminární práci, o níž bude na závěr semináře vedena debata.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení kolokvia je aktivní účast na semináři, vypracování seminární práce a rozprava o této práci.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.