AR1B200 Výstava v archivu I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Führer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.24
Předpoklady
Základní znalost latiny nebo italštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolventi kurzu se seznámí se základy obecné muzeologie, teorie i praxe výstavní prezentace a výstavní kritiky, jakož i se specifiky muzejní prezentace v archivech. V praktické části kurzu si vyzkoušejí první fázi přípravy výstavního projektu v Moravském zemském archivu.
Výstupy z učení
Student získá:
- základní znalosti z muzeologie a teorie i praxe výstavní prezentace;
- praktickou zkušenost s přípravou výstavního projektu v archivu a s popisem a interpretací archiválie ve formě hesla pro výstavní katalog.
Osnova
 • 1) Paměťové a kulturní instituce jako základ ochrany, správy a prezentace kulturního dědictví;
 • 2) Základy muzeologie – předmět zájmu, metody, terminologie, systém, aplikované vědy v muzejnictví, role muzea v prezentační činnosti a v ochraně kulturního dědictví;
 • 3) (Muzejní) Prezentace v paměťových institucích – teorie prezentace, typologie a kategorizace výstav, informační stupně, způsoby interpretace;
 • 4) (Muzejní) Prezentace v paměťových institucích – plánování, realizace, přístupy, doplňkové prostředky;
 • 5) Komunikace s návštěvníkem, kulturně-výchovná činnost, doprovodné programy;
 • 6) Muzejně-výstavní kritika;
 • 7) Specifika muzejní prezentace v archivu: výstavní činnost v rámci archivního provozu a v archivních prostorách;
 • 8) Specifika muzejní prezentace v archivu: požadavky na ochranu vystavených archiválií;
 • 9) Hraběcí rod Collalto ve středověké Itálii;
 • 10) Hraběcí rod Collalto v Itálii cinquecenta a raného seicenta;
 • 11) Tvorba libreta výstavy a výběr exponátů;
 • 12-13) Tvorba scénáře výstavy.
Literatura
 • Aumann, P. – Duerr, F. Ausstellungen machen. 2. rozšíř. vyd. Paderborn, 2014.
 • BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha: Národní muzeum, 1981. 383 s. info
 • Beneš, J. Zkoumání návštěvnosti a působnosti muzeí jako překlad zvyšování podílu na kulturním životě. In: V. Tkáč (ed.). Muzeum a publikum. Opava: Slezské muzeum Opava, 1990, s. 67-80.
 • Beneš, J. Kritika muzejních výstav z hlediska muzeologického. In: Muzea a návštěvníci, aneb Je výstava zábava či otrava? Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1997, s. 9-17.
 • BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava: Open Education & Sciences pro Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 1997. 179 s. ISBN 8090197434. info
 • DEAN, David. Museum exhibition : theory and practice. London: Routledge, 1996. xi, 177 s. ISBN 0-415-08016-9. info
 • DERNIE, David. Exhibition design. London: Laurence King Publishing, 2006. 192 s. ISBN 1856694305. info
 • Dolák, J. K některým obecným aspektům tvorby muzejních expozic. In: I. Chovančíková (ed.). Muzejní výstavní tvorba. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2008, s. 87-93.
 • Dolák, J. Expozice jako prostředek muzejní komunikace. In: A. Komárková – M. Buriánková (ed.), Muzeum a změna III. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2009, s. 59-67.
 • Douša, P. Text ve výstavě. In: I. Chovančíková (ed.). Muzejní výstavní tvorba. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2008, s. 24-30.
 • The manual of museum exhibitions. Edited by Barry Lord - Gail Dexter Lord. Walnut Creek: Altamira Press, 2001. xxv, 544. ISBN 0759102341. info
 • Passolunghi, P. A.: I Collalto. Linee, documenti, genealogie per una storia del casato. Treviso, 1987.
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie : určeno pro posluchače muzeologie, International Summer School of Museology - ISSOM a zájemce o toto studium. Druhé aktualizované a pods. Brno: Masarykova univerzita pro Letní školu muzeologie UNESCO v Brně, 2000. 169 stran. ISBN 8021012722. info
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 361 stran. ISBN 9788024443027. info
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 467 stran. ISBN 9788024443942. info
 • WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Translated by Alojz Habovštiak. Bratislava: Slovenské národné múzeum - Národné múzejné centrum, 1999. 477 s. ISBN 8080600155. info
Výukové metody
Přednášky; semináře formou společné práce studentů na projektu pod vedením lektorů.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je jednak úspěšné napsání testu ze základů muzeologie a teorie i praxe výstavní prezentace, jednak zpracování katalogového hesla v publikovatelné kvalitě.
Informace učitele
Pokračování seznamu literatury: Žalman, J. Psychologie vnímání a muzejní výstavnictví. Úskalí muzejních výstav z pohledu návštěvníků. In: Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky. Asociace muzeí a galerií České republiky. Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha, 2014, s. 120-138.
Sylabus: Náplní kurzu je teoretický úvod do obecné muzeologie a teorie i praxe výstavní prezentace, jakož i příprava výstavního projektu v MZA. Na kurz naváže navazující kurz Výstava v archivu II, v jehož rámci bude výstavní projekt doveden k realizaci. Základem kurzu bude úvodní modul o šesti přednáškách, přinášejících základy obecné muzeologie, teorie muzejní prezentace a výstavní kritiky. Posluchači se po metodologické stránce připraví na efektivní realizaci výstavy. Tento blok povede muzeolog: profesor z Ústavu archeologie a muzeologie (prof. Pavol Tišliar). Druhý modul bude složen ze dvou přednášek, seznamujících posluchače se specifiky muzejní prezentace v archivu. Důraz bude položen na praktické aspekty realizace výstavy v rámci archivního provozu a v prostorách archivu, jakož i na problematiku muzejní prezentace originálů archiválií z hlediska jejich ochrany. Vyučujícím bude odborník z praxe: odborný archivář z Moravského zemského archivu v Brně (dr. Černušák). Třetí modul bude věnován uvedení posluchačů do tématu výstavy. Tím budou v prvním roce konání kurzu písemnosti rodinného archivu italského hraběcího rodu Collaltů, který je dnes uložen v MZA, a to písemnosti z doby před příchodem rodu na Moravu v roce 1623. Jedná se o velmi starý a v ČR jedinečný šlechtický archiv evropského významu, který obsahuje četné císařské i soukromé listiny, notářské instrumenty, listiny benátských dóžat i raně novověké spisy italské provenience; přitom je však u nás téměř neznámý. Vyučujícím bude doktorand z Ústavu pomocných věd historických, zabývající se dějinami pozdně středověké a renesanční Itálie (Mgr. Schmidt). Čtvrtý modul bude zaměřen seminárně a bude věnován sestavení libreta a scénáře výstavy, na kterém se budou podílet posluchači pod vedením vyučujících. Součástí toho bude výběr archiválií, které budou na výstavě prezentovány, a posluchačům budou přiděleny písemnosti, pro které zpracují do konce zkouškového období katalogové heslo. Vyučujícími budou odborní asistenti z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví (dr. Elbel, dr. Bárta).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AR1B200