AR1B29 Patrimoniální správa

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Smitka (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Smitka
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 14:00–15:40 B2.41
Předpoklady
! AR1A237 Patrimoniální správa &&! NOW ( AR1A237 Patrimoniální správa )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvětlit základní pojmy a principy fungování patrimoniální (vrchnostenské) správy jako orgánu vlastní správy vrchnostenských dominií a prvoinstanční (tzv. přenesené) správy v oblasti politické a výkonu správy justiční v Českých zemích od raného středověku do roku 1848 (resp. 1850) s drobnými přesahy do roku 1918.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v jednom ze základních segmentů dějin správy v Čechách a na Moravě;
- znát, identifikovat a interpretovat klíčové prameny pro dějiny předmětu a historii venkova před rokem 1850 obecně;
- postihnout rozdíly ve vývoji vrchnostenské správy a obecní samosprávy v Čechách a na Moravě;
- napsat samostatnou esej z dějin vrchnostenské správy;
- orientovat se v archivních fondech velkostatků, jejich ústředních správ a rodinných archivech jejich majitelů;
- postihnout základní změny v pojetí pozemkové držby a orientovat se ve veřejných knihách v Českých zemích
- kvalifikovaně se rozhodnout o možnosti vypracování kandidátské práce buď přímo z vyučovaného předmětu, či problematiky předmětu se jakýmkoliv způsobem týkající
- orientovat se v široké škále pramenů a odborné literatury týkající se vrchnostenské správy ve všech jejích podobách
Osnova
 • Obecný úvod a základní pojmy
 • Pozemková držba
 • Katastry a urbáře
 • Patrimoniální úřady a úředníci
 • Dokumenty vzniklé z činnosti patrimoniálních úřadů
 • Hrdelní soudnictví
Literatura
  doporučená literatura
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 9788071069065. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Vypracování samostatné seminární práce na základě odborné literatury případně pramenů.
Informace učitele
Na první hodině obdrží posluchači rozsáhlejší seznam doporučené literatury k tématu, který je pravidelně doplňován o nově vydané monografie, odborné stati a články k výukovému tématu. V rámci výuky budou studenti seznámeni též s originály archiválií.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AR1B29