AR1B67 Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 B2.32, kromě Út 14. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náplní dvoudílného kurzu je představení osobnosti a vlády posledního panovníka z lucemburské dynastie v kontextu geopolitických, společenských, hospodářských a kulturních dějin Evropy na přelomu 14. a 15. století. První část kurzu je zaměřena na Zikmundovo dětství a mládí, počátky jeho vlády v Uhrách, války proti Osmanům, intervence v Čechách kolem roku 1400, boje s opozicí v Uhrách po roce 1400 až po nástup na římský trůn a první léta římské vlády (před svoláním Kostnického koncilu).
Výstupy z učení
Absolventi kurzu budou schopni charakterizovat osobnost krále Zikmunda v kontextu evropských dějin na konci 14. a počátku 15. století: popsat Zikmundovu životní dráhu na pozadí významných událostí a procesů evropských a českých dějin a interpretovat diplomatické i narativní prameny uherské, říšské i české provenience.
Osnova
 • 1) Seznámení s prameny a literaturou. Dětství Zikmunda Lucemburského na dvoře Karla IV., výchova císařských synů a k ní určená literární díla
 • 2) Zikmund předmětem dynastické politiky svého otce, snaha Karla IV. o získání podílu na anjouovsko-piastovském dědictví
 • 3–4) Zikmundův zápas o uherskou korunu v letech 1382–1387, politický systém v Uhrách, vzrůst moci uherské šlechty
 • 5-6) Počátky vlády v Uhrách, turecká expanze na Balkáně, křížová výprava a bitva u Nikopole
 • 7) Zikmundovy intervence ve sporech mezi Lucemburky a v domácích válkách v Čechách a na Moravě
 • 8) Povstání proti Zikmundově vládě v Uhrách a jeho potlačení
 • 9) Reformy uherského království v první dekádě 15. století
 • 10) Dvojí volba Zikmunda římským králem v letech 1410 a 1411, politický systém v říši na počátku 15. století
 • 11) Velká válka Polska s řádem německých rytířů, bitva u Grunwaldu a role Zikmunda v mírových jednáních
 • 12) Válka proti Benátkám, mocensko-politická situace v severní Itálii a na Jadranu na konci 14. a počátku 15. století
Literatura
 • PAULY, Michel – REINERT, François (ed.): Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.−10. Juni 2005. Mainz 2006
 • TAKÁCS, Imre – JÉKELY, Zsombor – PAPP, Szilárd – POSZLER, Györgyi (ed.): Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg (13871437). Ausstellungskatalog. Mainz 2006
 • HRUZA, Karel – KAAR, Alexandra (ed.): Kaiser Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen
 • MACEK, Josef – MAROSI, Ernő – SEIBT, Ferdinand (ed.): Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europäischen Geschichte um 1400. Warendorf 1994.
 • HOENSCH, Jörg K.: Kaiser Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368–1437. München 1996.
 • SCHMIDT, Tilmann – GUNST, Péter (ed.): Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich, Debrecen 2000.
 • Emperor Sigismund and the orthodox world. Edited by Ekaterini Mitsiou. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, 158 s. ISBN 9783700166856. info
 • KAVKA, František. Poslední Lucemburk na českém trůně : králem uprostřed revoluce. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998, 290 s. ISBN 8020406808. info
 • BAUM, Wilhelm. Císař Zikmund : Kostnice, Hus a války proti Turkům. Translated by Danuše Martinová - Pavel Kocek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1996, 405 s. ISBN 8020405437. info
 • MÁLYUSZ, Elemér. Kaiser Sigismund in Ungarn : 1387-1437. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990, 421 s. ISBN 9630549786. info
Výukové metody
Semináře sestávají z krátké úvodní přednášky vyučujícího (ca. 30 minut), ze studentských referátů, vztahujících se k tématu hodiny, a z četby a rozboru narativních a diplomatických pramenů k dané problematice, které jsou téměř vždy k dispozici v českém, slovenském nebo anglickém překladu.
Metody hodnocení
Posluchači v rámci kurzu zpracují a na seminářích prezentují referáty, vztahující se k jednotlivým tématům a analyzovaným pramenům. Seminář ukončí zápočtový test, který prověří orientaci posluchačů v základních problémech Zikmundovy vlády do roku 1414 a jejich přehled o pramenech a literatuře k tomuto období. Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na semináři a vypracování a prezentace referátu na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: Vypisuje se v lichém roce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/AR1B67