AR1B68 Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 B2.52, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náplní dvoudílného kurzu je představení osobnosti a vlády posledního panovníka z lucemburské dynastie v kontextu geopolitických, společenských, hospodářských a kulturních dějin Evropy na přelomu 14. a 15. století. Druhá část kurzu je zaměřena na Zikmundovu roli během kostnického koncilu a husitské revoluce.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu budou schopni charakterizovat osobnost krále Zikmunda v kontextu evropských a českých dějin první poloviny 15. století a objasnit jeho roli na Kostnickém koncilu, v Husově procesu, v průběhu i při ukončení husitské revoluce, a to v kontextu evropského vývoje. Dále budou schopni interpretovat diplomatické i narativní prameny uherské, říšské i české provenience.
Osnova
 • 1) Příprava a svolání kostnického koncilu a role Zikmunda Lucemburského
 • 2) Pozvání M. Jana Husa na koncil, proces proti Husovi a role Zikmunda Lucemburského v něm, počátky utváření Zikmundovy strany v českých zemích
 • 3) Zikmundova diplomatická mise do Aragonu, Franci a Anglie
 • 4) Odstranění schismatu, volba Martina V., Zikmundova neúspěšná snaha o prosazení reformy církve a vývoj jeho české politiky do roku 1419
 • 5–6) Pokus o převzetí vlády v Čechách, první a druhá křížová výprava proti husitům
 • 7) Proměny Zikmundovy české politiky v letech 1422–1431, potíže Zikmunda v říši a na turecké frontě
 • 8) Zikmundova římská jízda a začátek basilejského koncilu
 • 9) Jednání mezi koncilem a husity o kompaktáta a role Zikmunda Lucemburského
 • 10) Kompaktáta, volební kapitulace, přijetí Zikmunda na český trůn
 • 11) Zikmundova krátká vláda v Čechách v letech 1436–1437, pokus o likvidaci odboje a nalezení modu vivendi s českými stavy
 • 12) Zikmundův dvůr, kancelář a diplomacie
 • 13) Prezentace seminárních prací
Literatura
 • BAUM, Wilhelm. Císař Zikmund : Kostnice, Hus a války proti Turkům. Translated by Danuše Martinová - Pavel Kocek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1996. 405 s. ISBN 8020405437. info
 • HOENSCH, Jörg K. Kaiser Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368–1437. München 1996.
 • MÁLYUSZ, Elemér. Kaiser Sigismund in Ungarn : 1387-1437. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. 421 s. ISBN 9630549786. info
 • KAVKA, František. Poslední Lucemburk na českém trůně : králem uprostřed revoluce. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 290 s. ISBN 8020406808. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Čierna kráľovná Barbora Celjská, (1392-1451) : životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej. Vyd. 1. Budmerice: Rak, 2013. 303 s. ISBN 9788085501605. info
 • ŠMAHEL, František. Jan Hus : život a dílo. Vydání první. Praha: Argo, 2013. 312 stran. ISBN 9788025708750. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., ve vyd. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 1995. 498 s. ISBN 8071840726. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., ve vydav. Karolinum. Praha: Karolinum, 1996. 364 s. ISBN 8071840726. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., Ve vydavatelství K. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 420 s. ISBN 8071840726. info
 • ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. Vyd. 2., ve vydavatelství K. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 550 s. ISBN 8071840726. info
 • ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2000. 788 s. ISBN 8071852961. info
 • COUFAL, Dušan. Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414-1431 : předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů. 1. vyd. Praha: Kalich, 2012. 326 s. ISBN 9788070171851. info
 • VÁLKA, Josef. Zikmund a husité. Jak zakončit (husitskou) revoluci. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2009, roč. 128, č. 1, s. 3-33. ISSN 0323-052X. info
 • VÁLKA, Josef. Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Amos Komenský. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 378 s. ISBN 80-86488-17-9. info
Výukové metody
Semináře sestávají z krátké úvodní přednášky vyučujícího (ca. 30 minut) a z rozboru narativních a diplomatických pramenů k dané problematice, které jsou psány buďto v dobové češtině, nebo jsou k dispozici v českém nebo slovenském překladu. Vedle toho studenti zpracovávají samostatnou seminární práci, vztahující se k vybraným problémům Zikmundovy vlády a především jeho husitské politiky. Práce bude založena na studiu pramenů a bude splňovat náležitosti odborného textu (bude obsahovat poznámkový aparát s citacemi pramenů a literatury).
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na semináři a vypracování seminární práce a její prezentace v závěrečné hodině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AR1B68