AR2A306 Autografy 18.-20. století

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 B2.22, kromě Po 15. 4.
Předpoklady
! AR2A209 Autografy 18.-20. století &&! NOW ( AR2A209 Autografy 18.-20. století )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus seminářů směřuje k tomu, aby jejich absolventi získali praktické schopnosti práce s autografy významných, především v Čechách a na Moravě působících osobností, a to z období zhruba od národního obrození až do současnosti. Zvýšená pozornost bude věnována osobnostem vědecky (historici) a literárně činným (spisovatelé, básníci), ale též hudebním skladatelům a jiným veřejně činným osobám (politici apod.). Předmětem zájmu bude též role autografů v genezi literárního díla na jeho cestě od archetypu po tištěnou (publikovanou) verzi.
Výstupy z učení
Posluchač bude po absolvování předmětu schopen:
- Číst náročné rukopisné texty, včetně konceptů a prvních náčrtů literárních děl`
- Identifikovat individuální písařskou ruku v prameni psaném novogotickou i humanistickou kurzívou`
- Srovnávat rukou psaný a tištěný text téhož díla, vyvozovat z toho textologické závěry důležité při přípravě kritické edice pro stanovení archetypu`
- Porozumět genezi literárního díla od vzniku konceptu, přes autorský rukopis až po finální tištěnou podobu (příp. reprint);
- Odhalit stopy cenzurního řízení v autorských rukopisech;
- Pracovat s novověkými rukopisy 18.–20. stol.
Osnova
 • Osobní korespondence a její pramenná specifika.
 • Rukopisné glosy v tiscích.
 • Identifikace autografů, určení autora.
 • Komparace autografu s tiskem.
 • Vztah: autograf x archetyp.
 • Cenzurní řízení.
 • Autografy K. H. Máchy.
Literatura
 • POLÁK, Stanislav: Studium novověkého písma. Vlastivědný sborník Podbrdska 7, 1973, s. 3–154.
 • ČORNEJOVÁ, Michaela, Lucie RYCHNOVSKÁ a Jana ZEMANOVÁ. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) / History of Czech Orthography (up to 1902). 1. vyd. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. 480 s. ISBN 978-80-7294-508-5. URL info
 • KAŠPAR, Jaroslav. Soubor statí o novověkém písmu. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1993. 213 s. ISBN 807066679X. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. Strana 873. ISBN 9788088069119. info
Výukové metody
Seminář založený na aktivní účasti studentů.
Metody hodnocení
Průběžné hodnocení míry a kvality zapojení studenta na seminární práci a závěrečná společná rozprava ukončená zápočtem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AR2A306