BA_08 Tvorba odborného textu

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 G22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto semináře bude student rozumět tomu, jak uvědoměle přistupovat ke čtení i psaní vědeckých textů. Bude schopen po přečtení vědeckého textu vstřebat jeho obsah a naučí se také, jak vhodně vykládat své vlastní myšlenky a jak je zapsat ve vlastním akademickém textu. Samozřejmostí je, že student bude rovněž poučen o základech citační etiky v akademickém prostředí a bude znát zásady správného odkazování na zdroj.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zorientovat se v odborném textu tak, aby jej byl schopen vyložit;
- formulovat základní poznatky z vědeckého textu ústně i písemně;
- napsat krátký referát splňující základní kritéria vědeckého textu po stránce obsahové a formální, včetně citační etiky.
Osnova
 • Seminář je primárně určen pro studenty prvního ročníku baltistiky a zabývá se otázkami metodologie profesionálního akademického čtení a psaní. Základním cílem tohoto kursu je naučit studenty, jak mají uvědoměle a konsekventně pracovat s vědeckým textem a jakými způsoby je možné přistupovat k textům vůbec. Jak četba, tak také tvorba takových textů je na středních školách a gymnasiích vyučována vesměs neuspokojivě. Proto vyvstává nutnost začínajícím studentům vysvětlit základní pravidla filologické práce, která bohatě využijí během svého dalšího studia.
 • 1. Podstata uvědomělého čtení: Jak se vlastně čte text? Čím se liší „běžné“ čtení textu od čtení profesionálního, uvědomělého? Jaké analytické postupy uplatňujeme při výkladu textu?
 • 2. Podstata tvorby vědeckého textu: Jak se píše vědecký filologický text (referát, ročníková práce, oborová práce…)? Jak vhodně vyložit své myšlenky v psaném textu?
 • 3. Praktické stránky psaní: Kompozice textu – co to je a jak na ni? Co všechno je potřeba zvážit, když skládáme text?
 • 4. Citační etika a pravidla odkazování na zdroj: Jaké zásady musíme dodržovat při citování pramenů? A proč je vůbec nutné ve vědeckém textu odkazovat na zdroj?
 • 5. Čtení a interpretace vybraných vědeckých textů
Literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • Jazyk a text :výbor z lingvistického díla Františka Daneše. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 2000. 304 s. ISBN 80-85899-86-8. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
seminární práce, skupinová diskuze, workshop
Metody hodnocení
domácí úkoly zadávané během semestru, závěrečná seminární práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_08