BA_12 Samostatná četba litevské beletrie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
samostatná četba. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (cvičící)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Bez předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty s litevskou literaturou přístupnou pro čtenáře v českém (nebo jiném) překladu. Četba litevských literárních děl doprovází přednáškový cyklus o litevské literatuře BA_11.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen lokalizovat vybrané litevské autory v kulturně-historiským kontextu a podat odbornou interpretaci jejch vybrných děl.
Osnova
 • Seznam doporučených litevských titulů viz dole. Studenti můžou si k četbě zvolit také jiná díla litevské literatury v libovolném překladu (např. slovenském, anglickém, německém, polském, ruském, francouzském), avšak mají povinnost předložit svůj návrh vyučujícímu ke schválení.
 • DOPORUČENÁ DÍLA
 • Litevské pohádky. Přeložila Věra Kociánová, Pecka: V. Kociánová, 2010
 • Lithuanian historical legends. Edited by Norbertas Vélius, Vilnius 2000
 • ABRUTYTĖ, Neringa. Nerinžina emka a jiné básně. Translated by Eva Seitlová. Vydání první. Brno: Větrné mlýny, 2012.
 • AVYŽIUS, Jonas. Ztracený domov. Praha: Lidové nakladatelství, 1976.
 • BALTUŠIS, Juozas. Balada o Jůzovi. Praha: Lidové nakladatelství, 1982.
 • BARANAUSKAS, Antanas, Anykščejský bor (orig. Anykščių šilelis), přeložila Eva Seitlová (rukopis na vyžádání).
 • BORUTA, Kazys. Baltaragisův mlýn, Praha: Odeon, 1987.
 • GIRA, Vytautast Sirijos. Ráj v červeném dřevu. Plzeň: Vyšehrad, 1981.
 • GRANAUSKAS, Romualdas. Obětování býka; Život pod javorem. Praha: Odeon, 1990. [Každý titul z této knihy se pro účely tohoto kurzu počítá samostatně.]
 • IVANAUSKAITĖ, Jurga, Čarodějnice a déšť, Praha 2006
 • KRĖVĖ-MICKEVIČIUS, Vincas. Dainavské pověsti. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
 • KUNČINAS, Jurgis. Tūla. Translated by Věra Kociánová. Vydání první. Pecka: Věra Kociánová - Venkovské dílo, 2017.
 • MYKOLAITIS-Putinas, Vincas. Ve stínu oltářů, Praha 1959.
 • RADZEVIČIŪTĖ, Undinė. Baden Badeno nebus (přeložila Zuzana Seménková, rukopis na vyžádání)
 • ŠALTENIS, Saulius. Ořechový chléb. Praha: Lidové nakladatelství, 1984.
 • ŠEPETYS, Rūta [Sepetysová, Ruta]. V šedých tónech. Translated by Petr Eliáš. 1. vyd. V Praze: CooBoo, 2013
 • ŠLEPIKAS, Alvydas. Jmenuji se Maryte. Translated by Věra Kociánová. Vydání první. Praha: Odeon, 2020.
 • MIŁOSZ, Czesław, Dolina Issy (kterékoli vydání)
 • Ukázky soudobé litevské prózy (pro účely tohoto kurzu počítáno jako jedna kniha): GAVELIS, Ričardas, „Možná“, přeložila Tereza Kabeláčová (rukopis na vyžádání); KONDROTAS, Saulius Tomas, „Červená liška“ (přeložila Aneta Petrová, rukopis na vyžádání); „Život podle Josefa“ (přeložila Jana Karmazinová, rukopis na vyžádání)
Literatura
 • Kondrotas
 • ŠLEPIKAS, Alvydas. Jmenuji se Maryte. Translated by Věra Kociánová. Vydání první. Praha: Odeon, 2020. 197 stran. ISBN 9788020719690. info
 • KUNČINAS, Jurgis. Tūla. Translated by Věra Kociánová. Vydání první. Pecka: Věra Kociánová - Venkovské dílo, 2017. 240 stran. ISBN 9788090570634. info
 • SEPETYS, Ruta. V šedých tónech. Translated by Petr Eliáš. 1. vyd. V Praze: CooBoo, 2013. 287 s. ISBN 9788074471674. info
 • ABRUTYTĖ, Neringa. Nerinžina emka a jiné básně. Translated by Eva Seitlová. Vydání první. Brno: Větrné mlýny, 2012. 110 stran. ISBN 9788074430459. info
 • Litevské pohádky. Edited by Věra Kociánová, Illustrated by Vojtěch Jirásko. Vyd. 1. Pecka: V. Kociánová, 2010. 84 s. ISBN 9788025464649. info
 • MIŁOSZ, Czesław. Údolí Issy. Translated by Helena Stachová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1993. 270 s. ISBN 8020403647. info
 • GRANAUSKAS, Romualdas. Obětování býka ; Život pod javorem. Edited by Romualdas Granauskas. Praha: Odeon, 1990. ISBN 8020702210. info
 • BORUTA, Kazys. Baltaragisův mlýn ; Dřevěné zázraky [26421] : Dřevěné zázraky (Přít.). Praha: Odeon, 1987. info
 • ŠALTENIS, Saulius. Ořechový chléb [2-6922]. Praha: Lidové nakladatelství, 1984. info
 • BALTUŠIS, Juozas. Balada o Jůzovi [21311]. Praha: Lidové nakladatelství, 1982. info
 • GIRA, Vytautast Sirijos. Ráj v červeném dřevu [20815]. Plzeň: Vyšehrad, 1981. info
 • AVYŽIUS, Jonas. Ztracený domov. Praha: Lidové nakladatelství, 1976. info
 • MICKIEWICZ, Adam. Pan Tadeáš : čili poslední nájezd na Litvě : šlechtický příběh z r. 1811 a 1812 ve dvanácti zpěvech [9696]. Praha: Odeon, 1969. info
 • KRÉVÉ-MICKEVIČIUS, Vincas. Dainavské pověsti. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. info
Výukové metody
Studenti mají povinnost přečíst 4 litevské knihy, které si mohou vybrat ze seznamu doporučených titulů nebo podle svého uvážení (v tomto případě musí volbu schválit vyučující).

Studenti mají povinnost vypracovat ke každému titulu písemný referát (pokyny viz dole), který slouží jako podklad pro připouštění k závěrečným ústním zkouškám (bližší info viz dole).

REFERÁTY. Ke každému zvolenému titulu student nastuduje základní informace o autorovi, samotném titulu, historickém a literárním kontextu přečteného díla; k okolnostem vzniku překladu a k osobnosti překladatele. Ke každému přečtenému dílu student vypracuje písemný referát o délce minimálně dvou normostran (1NS = 1800 znaků včetně mezer), který povinně obsahuje následující části:
1. Přesnou a plnou bibliografickou informaci o přečteném titulu, včetně informace o překladu.
2. Stručný popis obsahu (max. půl normostrany)
3. Stručný popis historického a kulturního kontextu díla.
4. Vyjádření k základnímu sdělení dotyčného díla.
5. Informace k technickým okolnostem četby: uveďte, zda jste dotyčné dílo četli
(a) v klasickém papírovém vydání nebo
(b) v některém z digitálních formátu.
V případě klasického vydání uveďte, kde jste jej sehnali: název knihovny a signaturu knihy nebo pokud knihu vlastníte, uveďte, kde a kdy byla Vámi zakoupena.
V případě digitálního formátu uveďte zdroj, ze kterého se Vám podařilo knihu stáhnout, resp. zakoupit.


ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Finální hodnocení učitel udělí po absolvování závěrečné ústní zkoušky. Aby byl k této zkoušce připuštěn, musí student s týdenním předstihem zaslat vyučujícímu na jeho úřední e-mail referáty k přečteným dílům. Během semestru se konají dvě ústní zkoušky, jejichž termíny vyučující studentům písemně sdělí na začátku výuky (zpravidla se konají v listopadu a lednu). Každá zkouška pokrývá referáty a diskusi nad DVĚMA tituly. Nelze akumulovat všechny 4 tituly do jedné zkoušky.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení zohledňuje kvalitu zpracování písemného referátu (referenční váha pro celkové hodnocené činí 30%) a znalosti o dotyčném díle prokázané během ústní zkoušky (referenční váha pro celkové hodnocené činí 70%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA_12