CJBA18 Historická toponomastika

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Silvie Hulewicz, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 D31, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu si student osvojí základní znalosti o nauce o vlastních jménech (onomastice) a dokáže definovat rozdíly mezi jednotlivými typy vlastních jmen. Hlouběji pronikne do problematiky jmen zeměpisných (toponomastiky), bude schopen charakterizovat jejich jednotlivé typy, bude znát jejich specifika a osvojí si význam toponomastického bádání jak pro jazykovědu, tak i pro historické disciplíny. Naučí se vnímat zeměpisná jména, která jej obklopují, a to zvláště a) jako jazykové útvary charakteristické určitým typem utvoření a významem, b) v jejich přímé souvislosti s vývojem osídlení českého území, c) jako nedílnou součást krajiny odrážející její ráz. Zorientuje se v základní literatuře oboru a s metodami bádání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: vyznat se v základních otázkách onomastické teorie; definovat rozdíly mezi jednotlivými druhy toponym; charakterizovat jednotlivé typy toponym; pochopit jejich význam pro jazykovědu a vědy historické; orientovat se v odborné literatuře.
Osnova
 • Úvod: základní pojmy toponomastiky, tj. nauky o vlastních jménech zeměpisných.
 • Předmět toponomastiky.
 • Vývoj české toponomastiky.
 • Činnost Místopisné komise, revize názvosloví ve 20. stol.
 • Klasifikace toponym.
 • Pomístní jména.
 • Prameny historického toponymického materiálu.
 • Vztah toponym a dějin osídlení.
 • Význam toponym pro výzkum zaniklých obcí.
 • Využití map v toponomastice.
 • Uliční názvy.
 • Exonyma.
Literatura
  povinná literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • Pomístní jména v Čechách :o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 520 s. ISBN 80-200-0554-4. info
  doporučená literatura
 • ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky : (nauky o vlastních jménech zeměpisných). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 219 s. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf a Ivan LUTTERER. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 317 s. ISBN 80-7311-025-3. info
 • ŠMILAUER, Vladimír. Osídlení Čech ve světle místních jmen. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 391 s. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Vydání první. Jinočany: H & H, 1992. 151 stran. info
 • SVITÁK, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 105 s. ISBN 978-80-210-7120-9. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky. 1999. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 191 s. ISBN 80-210-2027-X. info
 • HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Academia, 1970. 573 s. info
 • HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 2, M-Ž : dodatky, doplňky, přehledy. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 962 s. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Vyd. 1. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1947. iv, 726. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Vyd. 1. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1949. 705 s. info
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1951. 629 s. info
 • PROFOUS, Antonín a Jan SVOBODA. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 864 s. info
 • ŠMILAUER, Vladimír a Jan SVOBODA. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 673 s. info
 • DAVID, Jaroslav a Přemysl MÁCHA. Názvy míst : paměť, identita, kulturní dědictví. První vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 240 stran. ISBN 9788074914256. info
 • DAVID, Jaroslav. Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice : kapitoly z moderní české toponymie : místní jména, uliční názvy, literární toponyma. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 333 s. ISBN 9788020019134. info
 • DAVID, Jaroslav a Pavel ROUS. Neviditelní svědkové minulosti : místní a pomístní jména na Vysočině. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 201 s. ISBN 8020014543. info
Výukové metody
přednášení vyučujícího, případně externích expertů z oboru; praktické ukázky materiálu v hodinách
Metody hodnocení
Pro úspěšně absolvování kurzu je nutno vypracovat seminární práci na vybrané toponomastické téma v rozsahu 10-20 stránek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/CJBA18