CJBA37 Slovenština

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět je vyučován formou e-learningu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět není určen pro slovenské rodilé mluvčí!
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí studentům bohemistiky základní poučení o slovenštině. Studenti budou seznámeni se základní slovakistickou literaturou. Pozornost bude věnována popisu slovenské fonetiky a fonologie, současné ortoepické praxi, poslední kodifikaci pravopisu, současné spisovné morfologii a syntaxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- s větším porozuměním číst slovenské texty;
- orientovat se v gramatice současné slovenštiny;
- samostatně napsat text ve slovenském jazyce
Osnova
 • Úvod
 • Srovnání s češtinou: rozdíly a společné znaky
 • Hláskosloví
 • Výslovnost
 • Pravopis
 • Tvoření slov
 • Deklinace
 • Konjugace
 • Syntax
 • Slovní zásoba
 • Shrnutí
Literatura
 • BĚLIČ, Jaromír. Slovenština : vysokoškolská učebnice pro studující českého jazyka. 6. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 211 s. URL info
 • BLANÁR, Vincent, Eugen JÓNA a Jozef RUŽIČKA. Dejiny spisovnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1974. 254 s. info
 • Krátky slovník slovenského jazyka. Edited by Ján Doruľa - Mária Pisárčiková - Ján Kačala. 3., dopl. a preprac. vyd. Bratislava: Veda, 1997. 943 s. ISBN 8022404640. info
 • Krátky slovník slovenského jazyka. Edited by Ján Kačala. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1987. 587 s. info
 • Pravidlá slovenského pravopisu. Edited by Ján Kačala. Bratislava: Veda, 1991. ISBN 8022400807. info
 • KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. Translated by Emil Charous. Praha: Lidové noviny, 1998. 422 s. ISBN 80-7106-267-7. info
 • KRAJČOVIČ, Rudolf. Náčrt dejín slovenského jazyka. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1971. 190 s. info
 • KRAJČOVIČ, Rudolf. Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. info
 • KRÁĽ, Ábel. Pravidlá slovenskej výslovnosti. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996. 626 s. ISBN 8008003057. info
 • KRÁĽ, Ábel a Ján SABOL. Fonetika a fonológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. 388 s. ISBN 8008000368. info
 • MAJTÁN, Milan. Historický slovník slovenského jazyka. 1, A-J. Bratislava: Veda, 1991. ISBN 80-224-0378-4. info
 • HISTORICKÝ. Historický slovník slovenského jazyka : K-N. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1992. 614 s. info
 • MISTRÍK, Jozef. Moderná slovenčina. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 292 s. ISBN 8008010428. info
 • MISTRÍK, Jozef. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1993. 513 s. ISBN 8021502509. info
 • ORAVEC, Ján a Eugénia BAJZÍKOVÁ. Súčasný slovenský spisovný jazyk : syntax. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986. 261 p. info
 • PAULINY, Eugen. Fonologický vývin slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963. 358 s. info
 • PAULINY, Eugen. Dejiny spisovnej slovenčiny. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1971. 132 s. info
 • PAULINY, Eugen. Fonológia spisovnej slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968. info
 • PAULINY, Eugen, Jozef RŮŽIČKA a Jozef ŠTOLC. Slovenská gramatika. 5. zrev. a čiast. dopl. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1968. 583 s. info
 • PAULINY, Eugen. Krátka gramatika slovenská. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971. info
 • PAULINY, Eugen. Slovenská gramatika : opis jazykového systému. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981. 319 p. info
 • PAULINY, Eugen. Vývin slovenskej deklinácie. Bratislava: Veda, 1990. ISBN 8022401641. info
 • Slovník slovenského jazyka. 2. nezm. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1971. xvi, 815. info
 • Slovník slovenského jazyka. Edited by Štefan Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960. 647 s. info
 • Slovník slovenského jazyka. Edited by Štefan Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963. 911 s. info
 • Slovník slovenského jazyka. Edited by Štefan Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964. 759 s. info
 • Slovník slovenského jazyka. Edited by Štefan Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965. 847 s. info
 • Slovník slovenského jazyka. Edited by Štefan Peciar. Vyd. 1. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968. 331 s. info
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958. info
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1967. info
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1967. info
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1973. info
 • STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1973. 666 s. info
 • ANETTOVÁ, Alena. Synonymický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1995. 998 s. ISBN 8022404276. info
Výukové metody
Cvičení.
Metody hodnocení
Používané výukové metody a požadavky pro ukončení: Přednášky doplněné četbou a praktickým procvičováním probraných jevů. Kurz bude ukončen zápočtem, k jehož získání se vyžaduje průběžná práce s e-learningovým kurzem v ELFu a zvládnutí normativní gramatiky současné slovenštiny.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je vyučován formou e-learningu, tj. bezkontaktně! Předmět není určen pro slovenské rodilé mluvčí!.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJBA37