CJBB132 Syntax češtiny pro překladatele

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 C31
Předpoklady
CJBB119 Kurz správného psaní
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy tradičně pojaté české syntaxe. Po absolvování semináře bude student schopen prakticky využít získané znalosti při překladu cizojazyčného textu do češtiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - shrnout a popsat základní principy tradiční české syntaxe; - identifikovat jednotlivé větné členy a vysvětlit stavbu věty jednoduché i souvětí; - aplikovat získané znalosti při psaní interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí; - prakticky využít získané znalosti při překladu cizojazyčného textu do češtiny.
Osnova
 • 1. Věta a výpověď; struktura věty jako základní jednotky jazykového systému. 2. Systémové možnosti tvoření správných českých vět. 3. Větné členy. 4. Syntaktické vztahy (formální i sémantické hledisko). 5. Hierarchizace větné propozice. 6. Věty s významem nutnosti, možnosti a záměru. 7. Věty záporné. 8. Spojování vět. 9. Aktuální členění větné. 10. Komunikační funkce výpovědi. Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí uvedené problematiky, jeho náplní budou tedy především praktická cvičení, zaměřená na jednotlivé jevy, v jejichž rámci se studenti naučí analyzovat českou větu a své poznatky aplikovat při překladu. Součástí výuky bude rovněž procvičování interpunkce v českém textu.
Literatura
  doporučená literatura
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Učte se s námi skladbě češtiny : cvičebnice pro základní a střední školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 236 s. ISBN 8004245676. info
  neurčeno
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou praktického procvičování probíraného učiva. Střídá se výklad vyučujícího se samostatnou prací posluchačů. Krátký teoretický výklad je následně doplněn převažující skupinovou prací.
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast v semináři a také splněná docházka (max. 2 absence); znalosti studentů budou prověřeny 3 průběžnými písemnými testy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJBB132