CJBB133 Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Davidová (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 D32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Aktuálně otvíráno jen pro příchozí studenty z jiných fakult do NMgr. studia, kteří dosud neabsolvovali hist. mluvnici češtiny. Předmět je pro tyto studenty podmínkou pro zápis do CJJ16 Vývoj spisovné češtiny a CJJ19 Hist. slovotv. a syntax
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář má na programu grafémickou, fonologickou a morfologickou analýzu staročeských textů. Jeho cílem je seznámit posluchače s postupným vývojem ortografického, fonologického a morfologického systému češtiny během její více než tisícileté existence. Smyslem semináře je představit současnou češtinu jako výsledek rozličných vývojových trendů, a to včetně jejích nespisovných nebo nářečních útvarů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
transkribovat transliterovaný staročeský text,
přeložit staročeský text,
identifikovat gramatické kategorie konkrétních staročeských flektivních forem,
provést rekonstrukci fonologického vývoje konkrétního staročeského slova od pračeských počátků do současnosti (včetně zásadních územně podmíněných variant),
provést rekonstrukci morfologického vývoje konkrétního staročeského slova od pračeských počátků do současnosti (včetně zásadních územně podmíněných variant).
Osnova
 • Čtení, transliterace a transkripce staročeského textu 14. stol.
 • Fonologická a morfologická analýza staročeského textu 14. stol.
Literatura
  neurčeno
 • LAMPRECHT, Arnošt a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. Edited by Dušan Šlosar. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. URL info
 • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ, Karel KUČERA a Václav KŘÍSTEK. Malý staročeský slovník. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. URL info
 • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. 2., nezm. vyd. Praha: Academia, 1970. xxx, 674. info
 • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. V Praze: nákladem České grafické akciové společnosti Unie, 1904. 632 s. info
 • Staročeský slovník. Na-Přědložený. Praha 1968-2000 (slovníková hesla vycházejí postupně v sešitech).
Výukové metody
Používané výukové metody jsou: analýza staročeského textu, diskuze v hodině, domácí úkoly, četba konkrétní odborné literatury (povinná literatura), drilování. V seminářích jsou průběžně ověřovány schopnosti, znalosti a dovednosti, které studenti získávají během vlastní přípravy. Znalosti studentů jsou v hodinách prověřovány většinou ústně, případně písemnými cvičeními. Součástí kurzu je elektronická opora výuky v podobě e-learningového kurzu.
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu jsou 1. ukončený e-learningový kurz, 2. písemný test. Písemný test spočívá v analýze úryvku transliterovaného staročeského textu, která obsahuje: transkripci, určení hláskového vývoje každého slova s udáním doby jeho postupných přeměn od pračeštiny až po současný stav, identifikaci všech daných forem flektivních slovních druhů a nastínění jejich vývoje od doby pračeské po současnost.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Překlenovací seminář CJBB133 je vždy rozvrhově přičleněn k některé ze seminárních skupin CJA041.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJBB133