CJBB155 Latina pro bohemisty

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz je určen pro začátečníky a nepředpokládá žádné předchozí znalosti latinského jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům systém latinského jazyka, objasnit postavení latiny mezi dalšími indoevropskými jazyky a zároveň poukázat na významný vliv latiny během historického vývoje češtiny. Předmět je určen jak studentům, kteří mají zájem o antickou minulost, tak studentům, kteří si chtějí vytvořit kvalitní základ pro další studium latiny. Na konci kurzu bude student schopen: 1. používat základní latinskou gramatickou terminologii, 2. číst latinský text, 3. překládat jednoduché obraty či krátké věty z latiny do češtiny za pomoci latinsko-českého slovníku a jmenných a slovesných paradigmat. Aktivní znalost slovní zásoby či uvedených paradigmat není vyžadována.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat systém latinského jazyka;
- shrnout základní znaky latinské deklinace a konjugace;
- užívat základní latinské gramatické terminologie;
- přeložit jednoduchý text z latiny do češtiny;
- popsat základní rysy vlivu latiny na vývoj češtiny.
Osnova
  • 1. Latina a její postavení mezi indoevropskými jazyky; přínos latiny k vývoji evropské civilizace. Vývoj latiny a její periodizace. 2. Přehled gramatických kategorií, základní terminologie. Výslovnost latiny, latinská abeceda, práce s latinskými slovníky. 3. Úvod do latinské substantivní deklinace. Substantiva I.–V. deklinace. 4. Úvod do latinské konjugace. Slovesa I.–IV. konjugace. 5. Zájmenná deklinace. Antroponyma v antickém Římě. 6. Adjektivní deklinace. Římské číslice, matematické operace s římskými čísly. 7. Úvod do systému latinských časů. Římské váhy a míry. 8. Neurčité slovesné tvary. Pompejské nápisy. 9. Číslovky. Římský kalendář. 10. Vybrané syntaktické konstrukce (vazba akuzativu s infinitivem, nominativu s infintivem, ablativ absolutní). Překlad některých latinských citátů. 11. Vliv latiny na češtinu. Latinské frazémy v současné češtině a jejich význam. 12. Práce s vybranými texty. Ukázky z klasické římské časoměrné poezie.
Literatura
    doporučená literatura
  • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. Vyd. 10. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 336 s. ISBN 9788021032170. info
  • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda 1. vyd. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 8085927829. info
  • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
  • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  • QUITT, Zdeněk a Pavel KUCHARSKÝ. Latinská mluvnice. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 202 s. URL info
  • Latinsko-český slovník. Edited by Pavel Kucharský - Čestmír Vránek. 2. dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 483 s. info
Výukové metody
Vyžaduje se aktivní účast v semináři.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného testu zaměřeného zejména na zvládnutí základní latinské gramatické terminologie.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.