CJBB179 Syntax češtiny - překlenovací seminář

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBB179/01: Čt 12:00–13:40 D21, P. Caha
CJBB179/02: Čt 10:00–11:40 D21, P. Caha
CJBB179/03: Čt 8:00–9:40 D21, P. Caha
Předpoklady
Před každým seminářem si studenti musí osvojit zadanou látku. V semináři se budou řešit pouze rozbory konkrétních příkladů, které znalost látky předpokládají. Studenti si musí látku osvojit samostatně četbou učebnice od L. Haegemanové nebo v rámci přednášky (CJBB172 Introduction to Czech syntax).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Viz níže v oddílu Informace učitele
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: 1. seznámení s novějšími teoriemi o struktuře věty coby základní jednotky jazykového systému, popř. základní textové jednotky; 2. porozumění systémovým možnostem tvoření správných českých vět; 3. poznání formálních vztahů mezi větnými členy. Student po absolvování kurzu porozumí a bude schopen zachytit základní aspekty syntaktické struktury za pomocí přehledné syntaktické reprezentace. Seminář je koncipován prakticky: tj. má u posluchače rozvíjet schopnost aplikovat jednotlivé teoretické poznatky při práci s konkrétními příklady.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat významové a formální jednotky, ze kterých se věta skládá;
- správně pojmenovat syntaktické jednotky a charakterizovat jejich funkci;
- zakreslit hierarchickou strukturu věty a jejích částí;
- formulovat a strukturně zachytit hlavní pravidla tvoření vět;
- analyzovat syntaktickou strukturu vybraných slov pomocí posunu hlavy;
- charakterizovat pravidla pro tvoření otázek, vztažných vět a vět podmínkových;
- pochopit a formulovat vztahy koreference mezi referujícími výrazy, reflexivy a zájmeny.
Osnova
  • 1. Co je to syntaktická struktura 2. Slovosled auxiliárů, otázky, negace, podmínkové věty, shoda 3. Jak poznat konstituent (elipsa, pronominalizace, ...) 4. Vlastnosti konstituentů 5. Argumenty slovesa 6. Adverbiální fráze 7. Vázání 8. Raising to subject 9. Tázací posun 10. Lokalita (ostrovy) 11. Klitika 12. Syntax a morfologie
Literatura
    povinná literatura
  • HAEGEMAN, Liliane M. V. Thinking syntactically : a guide to argumentation and analysis. 1st pub. Malden: Blackwell, 2006. xii, 386. ISBN 1405118520. info
Výukové metody
Mezi výukové metody patří teoretická příprava (čtení konkrétních odborných textů) a na jejich základě příprava praktická (analýza konkrétních českých vět/textů).
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení předmětu je: 1. aktivní a pravidelná (povinná) účast na seminářích (četba předem stanovených konkrétních textů a domácí příprava na hodinu), 2. písemná zkouška (test). Aby byl student úspěšný, 1. nesmí mít víc než tři absence 2. v testu získat nejméně 75% bodů. Test spočívá v kreslení syntaktické struktury zadaných příkladů.
Informace učitele
Omezení pro zápis předmětu CJBB179: Kurz je aktuálně otvírán jen pro příchozí studenty z jiných fakult do navazujícího mgr. studia oboru, kteří v rámci předchozího bc. studia neabsolvovali kurz CJA010 Současný český jazyk - syntax. Předmět CJBB179 doporučujeme pro lepší orientaci v předmětu CJA055 Gramatika a lexikon češtiny I (a II), který do určité míry předpokládá obeznámenost se základními pojmy frázové syntaxe (konstituent, posun, vázání), probíranými v rámci CJA010.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Překlenovací seminář CJBB179 je vždy rozvrhově přičleněn k některé ze seminárních skupin CJA010.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJBB179