CJBB190 Školská syntax

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 D33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat studentům přehled základů tradičně pojaté české syntaxe v souladu s výukou na základní a střední škole. Elementární znalost tzv. šmilauerovské syntaxe představuje dobré východisko nejen pro výuku, ale i pro praktické zvládnutí interpunkce. Po absolvování semináře bude student schopen využít získané znalosti v praxi / při výuce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout a popsat základní principy tradiční české syntaxe;
- identifikovat jednotlivé větné členy a vysvětlit stavbu věty jednoduché i souvětí;
- aplikovat získané znalosti při psaní interpunkce ve větě i v souvětí;
- prakticky využít syntaktický rozbor ve vyučovacích hodinách českého jazyka.
Osnova
 • 1. Věta a výpověď; struktura věty jako základní jednotky jazykového systému.
 • 2. Systémové možnosti tvoření správných českých vět.
 • 3. Větné členy.
 • 4. Syntaktické vztahy (formální i sémantické hledisko).
 • 5. Hierarchizace propozice.
 • 6. Věty s významem nutnosti, možnosti a záměru.
 • 7. Věty záporné.
 • 8. Spojování vět.
 • 9. Aktuální členění větné.
 • 10. Komunikační funkce výpovědi.
 • Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí uvedené problematiky, jeho náplní budou tedy především cvičení zaměřená na probírané jevy, v jejichž rámci se studenti naučí analyzovat českou větu a souvětí a své poznatky aplikovat při výuce / v praxi. Součástí výuky bude rovněž procvičování interpunkce.
Literatura
 • SVOBODOVÁ, Jana. Česká skladba pro studenty učitelství. 2. upr. a rozš. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. 127 s. ISBN 8070421827. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Učte se s námi skladbě češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 236 s. ISBN 80-04-24567-6. info
 • ŠMILAUER, Vladimír. Novočeská skladba. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 574 s. URL info
Výukové metody
Výuka je vedena formou praktického procvičování probíraného učiva. Střídá se krátký teoretický výklad vyučujícího se samostatnou prací posluchačů. Studenti mají k jednotlivým tématům k dispozici další cvičení a rozšiřující materiály v e-learningové podpoře FF MU (Elfu).
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast v semináři. Znalosti studentů budou prověřeny závěrečným písemným testem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJBB190