CJBB78 Současný český jazyk – norma a kodifikace II

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 K12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s praktickým užitím normy spisovného českého jazyka ve vazbě na proces kodifikace morfologických jevů v autoritativních příručkách. Hlavním cílem kurzu je osvojení znalosti existence tvaroslovných dublet ve všech flektivních slovních druzích, schopnosti rozhodnout se pro vhodnější dubletu v závislosti na typu textu a orientace v problematice, jak ji zachycují základní kodifikační příručky, též osvojení práce s internetovými nástroji, zvláště Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Každá vyučovací lekce je formou praktických cvičení zaměřena na intenzivní procvičování problematických jevů v deklinačních nebo konjugačních paradigmatech vybrané skupiny slov.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- orientovat se v problematice normy spisovného jazyka v návaznosti na proces kodifikace morfologických jevů v autoritativních příručkách;
- identifikovat a vysvětlit problematiku tvaroslovných dublet ve flektivních slovních druzích;
- analyzovat reálný jazykový materiál z Českého národního korpusu, z periodik tištěných i elektronických ad.;
- rozhodnout se pro vhodnou tvaroslovnou dubletu podle typu textu.
Osnova
 • 1. Základní pojmy: norma, kodifikace, úzus.
 • 2. Substantiva: deklinace maskulin životných/neživotných, feminin, neuter, deklinace přejatých apelativ, cizích i domácích vlastních jmen (místních a osobních).
 • 3. Adjektiva.
 • 4. Číslovky.
 • 5. Zájmena.
 • 6. Slovesa.
Literatura
  povinná literatura
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 25., ve Fortuně 1. Praha: Fortuna, 1996. 246 s. ISBN 807168306X. info
 • ČERVENÁ, Vlasta. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Vladimír Mejstřík. 3., opr. vyd. Praha: Academia, 2003. 647 s. ISBN 9788020010803. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
  doporučená literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu (Variant.) : Pravidla českého pravopisu [Academia, 1993] : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1993]. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • ŠMILAUER, Vladimír. Nauka o českém jazyku. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 333 s. URL info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte : [ze zkušenosti jazykové poradny]. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X. info
 • SVOZILOVÁ, Naďa. Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : (jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99). Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2000. 171 s. ISBN 8086022641. info
 • SGALL, Petr a Jiří HRONEK. Čeština bez příkras. Vyd. 1. Praha: H & H, 1992. 181 s. ISBN 80-85467-29-1. info
Výukové metody
Výklad vyučujícího o teorii, praktická cvičení k dílčím problematickým jevům – kombinace induktivní a deduktivní metody, uplatnění reálného jazykového materiálu (z Českého jazykového korpusu a periodik tištěných i elektronických), využití internetových nástrojů (např. Internetové jazykové příručky).
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou praktických cvičení věnovaných konkrétnímu jevu.
Závěrečné hodnocení probíhá formou písemného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJBB78