CJDY18 Doktorská práce

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
Schopnost kritického posouzení teoretických východisek i praktické aplikovatelnosti jednotlivých koncepcí reflektujících zvolenou problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je dokončení doktorské disertační práce a její odevzdání k obhajobě. Předpokládá se, že doktorand odevzdá disertaci na konci 8. semestru a že tím završí svůj doktorský projekt, na jehož základě byl do studia přijat. Cílem doktorských disertačních prací je zpracovat samostatně konkrétní jazykovědné téma, a to inovativním způsobem. Doktorand v disertaci reflektuje současný stav poznání dané problematiky, na základě toho jasně formuluje téma své práce, navrhuje adekvátní metody výzkumu, shromažďuje data, tato data vyhodnocuje a podrobuje kritické analýze, v závěru práce shrnuje získané výsledky, zasazuje je do širšího kontextu stavu oboru a jednoznačně formuluje, v čem jeho práce dosavadní znalosti rozšiřuje, prohlubuje, zpřesňuje nebo koriguje. Doktorská disertace představuje klíčový předmět doktorského studia, neboť na její přípravě pracuje doktorand po celou dobu doktorského studia. Prostřednictvím práce na disertaci získává znalosti, dovednosti a kompetence samostatného vědeckého pracovníka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shromáždit a kriticky posoudit vědeckou literaturu,
- formulovat konkrétní objekt jazykovědné analýzy,
- znát formální náležitosti vědeckých textů,
- napsat samostatně vědeckou publikaci,
- prezentovat veřejně výsledky své práce, a to způsobem obvyklým v daném odvětví jazykovědy.
Osnova
  • - rešerše sekundární literatury,
  • - heuristická část (sběr jazykového materiálu)
  • - formulování cílů, hypotéz, metod a jednotlivých fází analytické části,
  • - analytická část,
  • - vyhodnocení dat,
  • - závěrečná část,
  • - tvorba seznamu použité literatury, seznamu pramenů a poznámkového aparátu.
Literatura
  • veškerá k práci relevantní literatura
Výukové metody
Psaní práce, konzultace se školitelem/vedoucím dané doktorské skupiny.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za odevzdání dokončené doktorské práce a po jejím přijetí školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJDY18