CJJ03 Úvod do studia českého jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lucie Janků, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Adéla Kereková (pomocník)
Mgr. Veronika Kloudová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJJ03/01: St 10:00–11:40 D21, Z. Hladká
CJJ03/02: Pá 10:00–11:40 D21, Z. Hladká
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 110/110, pouze zareg.: 2/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/110
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést posluchače do problematiky poznávání jazyka a komunikace a připravit je pro studium jazykovědné bohemistiky. Přednáškový cyklus přináší základní seznámení s teoriemi a metodami lingvistické práce, s pojmoslovím oboru. V rámci exkurzu do historie jazykovědného bádání se zaměřuje na prezentaci různých přístupů ke zkoumání jazyka. Výklad jednotlivých témat se opírá o poznatky obecné jazykovědy, dle možností však akcentuje bohemistické hledisko. Součástí kurzu jsou i odkazy k základním českým i zahraničním lingvistickým dílům vztahujícím se k probíraným okruhům. V samostatné práci studenti získávají zkušenosti s reflexí přirozeného jazyka a seznamují se s elementárními pravidly tvorby odborného textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- uvést základní charakteristiky jazyka a komunikace;
- prokázat přehled o historickém vývoji odborného zájmu o jazyk;
- popsat češtinu podle genetické a vybrané typologické klasifikace;
- elementárně charakterizovat vývoj a stratifikaci češtiny;
- pracovat s oborovou literaturou propedeutického a kompendiálního charakteru;
- připravit jednoduchý odborný text na zadané téma (s využitím primárního jazykového materiálu a odborné literatury).
Osnova
 • Přednáškový cyklus se věnuje několika tematickým okruhům:
 • 1. Jazyk – jazykověda, metody lingvistické práce, elementární pojmosloví oboru.
 • 2. Původ jazyka (fylogeneze a ontogeneze).
 • 3. Diferenciace jazyků v čase, jazykové kontakty.
 • 4. Klasifikace jazyků podle genealogického a typologického hlediska.
 • 5. Verbální a neverbální komunikace, komunikační model, jazykové funkce.
 • 6. Znakový charakter jazyka.
 • 7. Synchronní (x diachronní) přístup k jazyku, jazyk jako funkční systém (na pozadí metodologie Pražského lingvistického kroužku).
 • 8. Vývoj odborného zájmu o jazyk: a) od starověku do počátku 19. století, b) historickosrovnávací jazykověda, c) strukturalismus, d) pragmatický obrat v jazykovědě.
 • 9. Čeština: základní vývojové obrysy, teritoriální a sociální stratifikace, současná jazyková situace v České republice.
Literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 198 s. ISBN 8004246125. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
 • ČEJKA, Mirek. Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). In Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1393-1. info
 • SKALIČKA, Vladimír. Typ češtiny. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951. 96 s. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vydání 1. Praha: Academia, 1997. 292 stran. ISBN 8020006176. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4. info
 • HELBIG, Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. Translated by Jiří Nekvapil - Jana Holšánková. 1. vyd. Praha: Academia, 1991. 303 s. ISBN 80-200-0312-6. info
 • SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Edited by Albert Sechehaye - Charles Bally - Tullio De Mauro, Translated by Fran. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989. 467 s. ISBN 8020700706. info
 • U základů pražské jazykovědné školy. Edited by Josef Vachek. Vyd. 1. Praha: Academia, 1970. 81 s. URL info
 • SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie. Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Praha, 1997. 211 s. info
Výukové metody
Kurz má podobu přednášek umožňujících diskusní vstupy posluchačů.
Metody hodnocení
Předpokladem přistoupení ke zkoušce a úspěšného absolvování kurzu je odevzdání seminární práce, jejíž téma si student může vybrat ze čtyř možností: a) zpracování nahrávky mluveného jazyka pro výzkumné účely, b) zpracování korespondenčních textů pro Český národní korpus, c) rozbor jazykových prohřešků současné publicistiky, d) volné téma – po domluvě s vyučujícím.
Zkouška je písemná. Požadavky ke zkoušce: zvládnutí problematiky probírané v přednáškách a základního pojmosloví oboru; znalost doporučené odborné literatury a orientační přehled o nejvýznamnějších českých lingvistických časopisech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJJ03