CJJ05 Současný český jazyk – norma a kodifikace I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náplní kurzu je seznámení studentů se současnou ortografickou (pravopisnou) normou češtiny a její systematické procvičování. Pozornost je věnována jak jevům čistě pravopisným (psaní velkých písmen), tak jevům vyplývajícím z morfologické (psaní i/y v tvarech slov) a syntaktické (psaní i/y v přísudku, interpunkce) roviny jazyka. Cílem kurzu je zvládnutí problematických pravopisných jevů, orientace v základních kodifikačních příručkách spisovné češtiny, seznámení s internetovými pomůckami (např. s Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Každá vyučovací lekce je orientována na výklad a intenzivní procvičení dílčího problematického úseku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student bude schopen:
- orientovat se v kodifikaci spisovné češtiny;
- identifikovat a vysvětlit problematické pravopisné jevy;
- prakticky využít získané znalosti při psaní textu;
- provést základní korekturu textu.
Osnova
 • 1. Úzus, norma, kodifikace.
 • 2. Pravopis i/y a í/ý v kořenech a koncovkách slov.
 • 3. Pravopis předložek s, z a předpon s- (se-), z- (ze-), psaní souhláskových skupin, předpon a přípon (např. -ský, -ký).
 • 4. Problematika interpunkce ve větě jednoduché.
 • 5. Problematika interpunkce v souvětí. v 6. Hranice slov v psaném textu (spřežky, užívání spojovníku), dělení slov.
 • 7. Specifika psaní velkých písmen.
 • 8. Zkratky a značky.
 • 9. Pravopis slov přejatých.
 • 10. Souhrnné opakování.
 • 11. Závěrečný test.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 9788020014153. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1446-7. info
 • HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu : školní vydání včetně Dodatku. Vyd. 2., rozš., v nakl. For. Praha: Fortuna, 1999. 383 s. ISBN 8071689130. info
  doporučená literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X. info
Výukové metody
Výklad vyučujícího o teorii, praktická cvičení k dílčím problematickým jevům – kombinace induktivní a deduktivní metody, uplatnění reálného jazykového materiálu (z Českého jazykového korpusu a periodik tištěných i elektronických), využití internetových nástrojů (např. Internetové jazykové příručky).
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu je aktivní účast v semináři, zpracování seminárního úkolu podle zadaného tématu a úspěšně zvládnutý závěrečný písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.