CJJ08 Historická mluvnice češtiny

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Březina (přednášející)
Mgr. Kateřina Granátová (přednášející)
Mgr. Martina Ježová (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 D32
Předpoklady
CJJ07 Praslovanština
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem semináře je grafémická, fonologická a morfologická analýza staročeských textů. Jeho cílem je seznámit posluchače s postupným vývojem ortografického, fonologického a morfologického systému češtiny od jejích počátků do současnosti. Smyslem semináře je představit současnou češtinu (včetně jejích nespisovných nebo nářečních variant) jako výsledek působení rozličných vývojových trendů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- transkribovat transliterovaný staročeský text,
- přeložit staročeský text,
- identifikovat gramatické kategorie konkrétních staročeských flektivních forem,
- provést rekonstrukci fonologického vývoje konkrétního staročeského slova od pračeských počátků do současnosti (včetně zásadních územně podmíněných variant),
- provést rekonstrukci morfologického vývoje konkrétního staročeského slova od pračeských počátků do současnosti (včetně zásadních územně podmíněných variant).
Osnova
 • 1. Čtení, transliterace a transkripce staročeského textu 14. stol.
 • 2. Fonologická a morfologická analýza staročeského textu 14. stol.
Literatura
 • Staročeský slovník 1-26. Na-Při. Praha 1968-2008.
 • KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 110 s. ISBN 9788021069749. info
 • KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6906-0. Digitální knihovna FF MU info
 • LAMPRECHT, Arnošt a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. Edited by Dušan Šlosar. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. URL info
 • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ a Karel [bohemista] KUČERA. Malý staročeský slovník. Edited by Václav [bohemista] Křístek. 1. vyd. Praha, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. info
 • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 1, A-J. 2. nezm. vyd. Praha: Academia, 1970. iv.-xxx. s. info
 • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 2, K-N. 2. nezm. vyd. Praha: Academia, 1970. 632 s. info
 • Slovník staročeský : pracovní zásady a ukázky hesel. Edited by František Ryšánek - Bohuslav Havránek. Vyd. 1. Praha: Československá akademie věd, Ústav pro jazyk český, 1956. 73 s. info
Výukové metody
Používané výukové metody jsou: analýza staročeského textu, diskuze v hodině, domácí úkoly, četba konkrétní odborné literatury (povinná literatura), drilování. V seminářích jsou průběžně ověřovány schopnosti, znalosti a dovednosti, které studenti získávají během vlastní přípravy. Znalosti studentů jsou v hodinách prověřovány většinou ústně, případně písemnými cvičeními. Součástí kurzu je elektronická opora výuky v podobě e-learningového kurzu - studenti mají povinnost tato cvičení v semestru průběžně vyplňovat.
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu jsou 1. ukončený e-learningový kurz, 2. písemný test. Písemný test spočívá v analýze úryvku transliterovaného staročeského textu, která obsahuje: transkripci, určení hláskového vývoje každého slova s udáním doby jeho postupných přeměn od pračeštiny až po současný stav, identifikaci všech daných forem flektivních slovních druhů a nastínění jejich vývoje od doby pračeské po současnost. Požadovaná úspěšnost 75 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJJ08