CJJ14 Vademecum českého jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Hanzelková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michala Vacíková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Silvie Hulewicz, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 D31, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Profilující/základní kurz vedlejšího studijního plánu navazujícího magisterského studia bohemistiky a studijních plánů učitelského studia. Jeho cílem je podat shrnující a rozšiřující poučení o podstatných aspektech studia českého jazyka a klíčových oblastech jazykovědné bohemistiky. Zvláštní pozornost je věnována tématům akcentovaným výzkumem v ÚČJ FF MU a ve spolupracujících brněnských odděleních ÚJČ AV ČR.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- orientace v problematice diachronního i synchronního popisu češtiny jako mateřského (případně druhého/cizího) jazyka s akcentací témat, na něž se zaměřuje výzkum v ÚČJ FF MU;
- orientace ve vybraných lingvistických subdisciplínách (např. dialektologii, onomastice, počítačové lingvistice, výuce češtiny jako cizího jazyka);
- praktického zvládání problémovějších jevů pravopisu a jazykové kodifikace, resp. bude si s nimi umět poradit na základě doporučené literatury;
- práce s klasickými i počítačovými oborovými příručkami a dalšími informačními zdroji přinášejícími základní údaje o češtině;
- poučené všímavosti vůči jazykovým zvláštnostem v každodenní komunikační praxi a nacházení jejich osvětlení.
Osnova
 • 1. Čeština v jazykovém kontaktu – historický průřez, Kosek
 • 2. Teritoriální diferenciace národního jazyka, její dialektologická reflexe. Mluva města Brna, Hladká
 • 3. Společenské a funkční rozlišení češtiny, Křístek
 • 4. Teorie spisovného jazyka, Vojtová
 • 5. Čeština a kodifikace, Vojtová
 • 6. Slovníky a slovníkářství – historie a současnost, Hladká
 • 7. Onomastika – systém a vývoj vlastních jmen v češtině, Boháčová
 • 8. Struktura češtiny I, Caha, Taraldsen Medová
 • 9. Struktura češtiny II, Ziková, Taraldsen Medová
 • 10. Struktura češtiny III, Karlík
 • 11. Pragmalingvistika – mluvní akty, principy dialogu, zdvořilostní strategie, Hirschová
 • 12. Počítačové a korpusové zpracování češtiny, Osolsobě
 • 13. Jazyková akvizice, výuka češtiny jako cizího jazyka, Hanzelková
Literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. 2., rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019, 600 stran. ISBN 9788020029478. info
 • Balhar, Jan a kol. Český jazykový atlas 1–5; Dodatky. Praha: Academia, 1992 (dotisk 2004), 1997, 1999, 2002, 2005; 2011. V elektronické podobě: https://cja.ujc.cas.cz/
 • Český národní korpus dostupný z: http://ucnk.ff.cuni.cz/cs/
 • Literatura specializovaná na jednotlivá témata bude uváděna v doprovodných materiálech v ISu. / Sources focused on the individual topics will be provided in the accompanying materials in the information system.
Výukové metody
Cyklus přednášek, diskuse s posluchači. Pokud si epidemiologická situace vyžádá distanční výuku, bude kurz probíhat on-line. Studenti mají k dispozici e-learningové materiály v ELFu.
Metody hodnocení
Kurz končí kolokviem, které je udělováno na základě pohovoru o  vybraném tématu korespondujícím s obsahem přednášek a s tematickými okruhy státních závěrečných zkoušek. Podmínkou přistoupení k tomuto pohovoru je úspěšné zvládnutí testu obsahujícího otázky ze všech přednesených témat (v prostředí e-learningu).
Informace učitele
Informace k jednotlivým přednáškám jsou zveřejněny v ISu ve Studijních materiálech předmětu a v ELFu (https://elf.phil.muni.cz/23-24/course/view.php?id=7292).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/CJJ14