CJJ16 Vývoj spisovné češtiny

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Silvie Hulewicz, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 D51, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 16/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Jiné omezení: Studenti příchozí do NMgr. studia z jiných fakult musí nejprve absolvovat CJBB133 Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář, pokud neabsolvovali jeho ekvivalent v Bc. studiu.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška pojednává o vývoji spisovného jazyka nikoli jako abstraktního systému, ale o charakteristických rysech českých textů z různých vývojových období, a to od 9. stol. (počínaje staroslověnštinou na Moravě a poté v Čechách až do počátku 3. tisíciletí). Cíle kurzu: získat komplexní obraz o tisíciletém vývoji češtiny (včetně její grafiky).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie češtiny,
- popsat stylové a funkční rozpětí psané (spisovné) češtiny v jejích jednotlivých vývojových fázích,
- vyložit okolnosti vzniku novodobé spisovné češtiny,
- určit a popsat vývojové trendy utvářející současnou spisovnou češtinu.
Osnova
 • 1. První spisovné jazyky na našem území.
 • 2. Vývojová období češtiny.
 • 3. Přípravné období 12.–13. století.
 • 4. Období 14. století.
 • 5. Doba husitská.
 • 6. Období humanistické.
 • 7. Období barokní.
 • 8. Národní obrození.
 • 9. Období druhé poloviny 19. stol.
 • 10. Období 20. století a počátek 21. století.
Literatura
  doporučená literatura
 • PLESKALOVÁ, Jana, Michaela ČORNEJOVÁ, Pavel KOSEK, Lucie RYCHNOVSKÁ a Jana ZEMANOVÁ. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno 23.–25. 9. 2010. 2010. URL info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vydání 1. Praha: Academia, 1997, 292 stran. ISBN 8020006176. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 :sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995, s. 195-399. ISBN 80-85899-02-7. info
 • PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština : hláskosloví a pravopis. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, 371 s. URL info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura. Edited by Bohuslav Havránek - Miloš Weingart. V Praze: Melantrich, 1932, 257 s. URL info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura. Edited by Bohuslav Havránek - Miloš Weingart. V Praze: Melantrich, 1932, 257 s. URL info
  neurčeno
 • PLESKALOVÁ, Jana - KARLÍK, Petr - KRČMOVÁ, Marie - VEČERKA, Radoslav (eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1523-5.
 • HAVRÁNEK, Bohuslav. Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlastivěda, řada II, Spisovný jazyk český a slovenský. Praha 1936, s. 1-144.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 95 s. ISBN 978-80-210-6938-1. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠLOSAR, Dušan. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009, 178 s. ISBN 9788072943111. info
Výukové metody
Přednáška. Výuka se realizuje formou výkladu přednášejícího, který je doprovázen prezentací. Součástí předmětu je e-learningová podpora. E-learning je členěn podle témat probíraných na přednášce, obsahuje záznamy přednášek, prezentace a cvičení. Studenti mají povinnost tato cvičení v semestru průběžně vyplňovat.
Metody hodnocení
V průběhu semestru posluchači průběžně vyplňují cvičení v e-learningu. Tyto výsledky jsou průběžně kontrolovány. E-learningová cvičení je nutno mít do konce zápočtového týdnu vyplněna, a to s min. 90% úspěšností. Splnění této podmínky je nezbytným předpokladem pro vykonání zkoušky. Při zkoušce má posluchač prokázat schopnost celostního chápání vývoje spisovného jazyka v různých jeho aspektech, tzn. vědomí kontinuity a vzájemné souvislosti jeho charakteristických rysů. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Úspěch v písemné části je nezbytnou podmínkou konání ústní části. Během semestru se konají v e-learningovém kurzu 3 průběžné testy. Pokud student získá v každém průběžném testu 66%, je mu písemná část zkoušky prominuta.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení kolokviem je předepsáno pro učitelský program, ukončení zkouškou pro program odborný.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/CJJ16