CJJ36 Autosegmentální fonologie

Filozofická fakulta
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJJ02 Fonetika a fonologie
Předpokládá se znalost základních fonologických pojmů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty s analytickými nástroji autosegmentální fonologie. Pozornost je zaměřena na tyto fonologické modely: Element Theory, Government Phonology, Strict CV. Cílem kurzu je porozumět fonologické struktuře češtiny, a to jak v synchronní perspektivě (včetně teritoriálních dialektů a sociolektů), tak v perspektivě diachronní (tj. porozumění hláskovému vývoji).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- používat analytické nástroje představených autosegmentálních modelů;
- zachytit univerzální tendence v uspořádání slabičné struktury;
- porozumět diachronním změnám ve fonologickém systému češtiny a analyzovat je;
- vysvětlit fonologické principy vybraných alternací v současné češtině (např. e-nula, alternace vokalické délky).
Osnova
 • 1. Základní pojmy autosegmentalismu: skeleton, segmentální rys, asociační linka, no crossing lines principle.
 • 2. Aplikace na češtinu: hiátové konsonanty, dlouhé vokály a diftongy, nosové vokály ve staré češtině.
 • 3. Komunikace mezi segmentální a prozodickou strukturou: prázdné slabičné pozice, plovoucí rysy, řízení a licencování.
 • 4. Aplikace na češtinu: alternace vokálů s nulou, slabičné konsonanty.
 • 5. Reprezentace segmentální struktury: konsonantické vs. vokalické elementy, uspořádání elementů uvnitř segmentů.
 • 6. Aplikace: alternace dlouhých a krátkých vokálů, asimilace znělosti a ztráta znělosti na konci slova.
Literatura
  povinná literatura
 • An introduction to element theory. Edited by Phillip Backley. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. xiv, 210 p. ISBN 9780748637447. info
 • Scheer, Tobias and Markéta Ziková. 2010. The Havlík Pattern and Directional Lower. In: W. Browne et al (eds.), Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Second Cornell Meeting 2009. Ann Arbor: Michigan Slavic Publication. 470-485.
  doporučená literatura
 • Scheer, Tobias. 2004. A Lateral Theory of Phonology. Vol. 1: What is CVCV, and Why Should It Be? Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Carr, Philip. 1993. Phonology. Basingstoke: Macmillan.
 • ZIKOVÁ, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 91 s. ISBN 978-80-210-6924-4. Digitální knihovna FF MU info
Výukové metody
Diskuze v seminářích, četba, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Podmínky k udělení zápočtu: a) aktivní účast v semináři, b) závěrečný skupinový projekt (seminární práce v rozsahu cca 3 stran).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJJ36