CJL01 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
Mgr. Pavlína Dušková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 115/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Jiné omezení: Předmět si zapíší všichni studující bohemistiky; zkouška je povinná, účast na přednášce je nepovinná.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška si klade za cíl seznámit studenty 1. ročníku s rozsahem a způsobem studia české literatury. Stanoví místo literatury mezi ostatními druhy umění a charakterizuje je. Vyložena je problematika literární vědy a charakterizován její obsah se zřetelem k potřebám studentů. Druhá část výkladů je zaměřena na versologii jednak v obecné rovině, jednak konkrétně v souvislosti s jednotlivými veršovými systémy. Snahou je naučit studenty používat získané poznatky v praxi.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu:
- zná problematiku studia literatury a literární vědy, její struktury;
- rozumí specifičnosti literatury jako druhu umění, jejímu funkčnímu dělení;
- osvojí si teoretické základy versologie;
- dokáže analyzovat předložené texty z hlediska versologického;
- je schopen využít teoretické poznatky při komplexní interpretaci textu.
Osnova
 • (Dr. Urválková): Seznámení s rozsahem výuky české literatury a se způsobem studia české literatury. Seznámení s literaturou předmětu, hodnocení této literatury, způsob používání této literatury při studiu.
 • (Dr. Urválková): Elektronické informační zdroje. Bibliografický záznam, metodika citování různých zdrojových dokumentů.
 • (Dr. Urválková): Oblast umění. Umění slovesné: Zvláštnosti slovesného umění. Vymezení základních pojmů (slovesnost, rozdíl mezi ústní slovesností a literaturou). Dělení literatury z hlediska funkčního. Model literární komunikace (autor – text – čtenář).
 • (Dr. Urválková): Organizace literárního procesu. Literární dílo jako znak. Základy poetiky. Narativní techniky v epice. Úvod do naratologie.
 • (Dr. Urválková): Syntetické práce o české literatuře. Recepce literárních děl. Osobnosti české literární vědy.
 • (Dr. Fránek): Veršové systémy. Charakteristika verše. Podstata verše. Charakteristika verše sylabického. Charakteristika verše tónického. Princip volného verše, rozbor volného verše.
 • (Dr. Fránek): Podrobnější seznámení se sylabotónickým veršovým systémem: základní znaky a tendence; přízvuk v češtině a jeho vliv na stavbu verše; expresivita; stopa, její charakteristika a druhy stop; metrum, rytmus; grafické znázornění metra a rytmu; trochej, jeho charakteristika; jamb a způsob realizace jambu v češtině; blankvers, alexandrin; daktyl; logaedy.
 • (Dr. Fránek): Seznámení s problematikou verše časoměrného: základní charakteristika; dlouhé a krátké slabiky v časoměrném verši; hexametr, pentametr, elegické distichon.
Literatura
  povinná literatura
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2002. 355 s. ISBN 8073190206. info
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. První vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 187 stran. ISBN 808583944X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  doporučená literatura
 • KOLÁR, Robert. Teorie literatury : učebnice pro střední školy. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2014. 55 stran. ISBN 9788072389261. info
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
  neurčeno
 • HRUŠKA, Petr. Slovník českých spisovatelů po roce 1945. In Slovník českých spisovatelů po roce 1945. Vydání první. Praha: Brána, 1998. 791 s. Díl druhý. ISBN 80-7243-014-9. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník. 2. dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše. 5., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 239 s. URL info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, testování, procvičování.
Většina přednášek proběhne formou nahrávek k tématům, které budou každý týden k dispozici v ELFu a v interaktivní osnově v ISu. Některé přednášky proběhnou prezenčně (resp. s možností hybridního připojení online). K vybraným tématům bude od listopadu nabízeno procvičování s tutory kurzu, které se uskuteční prezenčně v učebně s možností hybridního připojení. V e-learningovém portále FF (tzv. ELF) bude ob 14 dní probíhat testování.

V případě zhoršení epidemické situace se veškerá prezenčně-hybridní setkávání přesunou do online prostředí v MS-Teams.
Metody hodnocení
Látka probíraná v přednášce je součástí písemného zkouškového e-learningového testu, jímž je kurz zakončen.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/21-22/course/view.php?id=96§ion=1
Přednáška je ukončena zkouškou, která probíhá písemně formou e-learningového testu v počítačových učebnách. Protože výuka kurzu bude probíhat částečně prezenčně (hybridně), částečně online formou nahrávek a e-learningového testování a jejím základem bude samostudium, bude podmínkou připuštění ke zkoušce splnění 5 e-learningových cvičných testování v ELFu s úspěšností na 70%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJL01