CJL02 Starší česká literatura pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Marie Hanzelková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Jílková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJL02/01: Po 14:00–15:40 B2.34, M. Soleiman pour Hashemi
CJL02/02: St 10:00–11:40 D33, M. Hanzelková
CJL02/03: St 14:00–15:40 C11, H. Bočková, M. Hanzelková
Předpoklady
CJL01 Úvod do studia literatury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 66/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- uvedení do problematiky studia starší české literatury;
- osvojení si základních poznatků literární historie daného období, vývoje žánrového systému a funkcí starší literatury;
- zvládnutí nutného penza odborné literatury a metod práce s ní;
- zvládnutí interpretačních postupů vhodných pro analýzu staročeských textů;
- aplikace získaných vědomostí a dovedností v tvorbě vlastního odborného textu.
Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl starší české literatury, na jejichž základě se studenti seznámí se specifiky tohoto rozsáhlého úseku české literatury. Při výběru textů přihlížíme k hledisku časovému (9.–18. stol.: literatura středověká, období husitství, humanismu a baroka + návrhy periodizace), žánrovému (žánry jednotlivých období: hagiografie, historiografie, lyrika, epos, středověký spor, drama, traktát, cestopis, hymnografie, homiletika…), jazykovému (tvorba staroslověnská, latinská, česká, německá – jinojazyčné texty budeme číst v českých překladech) a funkčnímu (literatura duchovní a světská, satirická, nauková, didaktická, zábavná…). Pokusíme se vnímat a interpretovat dílo v dobovém kulturním a historickém kontextu a na základě dobových estetických norem, dále charakterizovat rysy děl tohoto období a principy tvorby. Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- osvojit si základní poznatky o literárním vývoji daného období;
- charakterizovat a shrnout důležité rysy vývoje žánrového systému a funkcí starší literatury;
- analyzovat předložené texty na základě osvojených metod a postupů;
- napsat odborný text na téma odpovídající stupni jeho vědomostí.
Osnova
 • Seminář doc. Bočkové: Při volbě textů, jež budou v semináři interpretovány, budeme respektovat jejich chronologickou posloupnost – od počátků české literatury až po dobu barokní. Cílem semináře bude vytvořit představu o podobě žánrového systému a jeho proměnách, přičemž pozornost bude věnována textům, jež reprezentují ústřední žánry genologického systému ve všech etapách vývoje starší české literatury:
 • 1. Středověká legenda.
 • 2. Středověká kronika.
 • 3. Středověká světská milostná poezie.
 • 4. Středověká světská epika.
 • 5. Středověké drama.
 • 6. Středověký spor.
 • 7. Husitství – literatura v ideologickém boji.
 • 8. Informační exploze v humanistické literatuře, žánry, témata.
 • 9. Renesanční literatura zábavná.
 • 10. Přechod k baroku, Komenský, exulantská tvorba.
 • 11. Barokní homiletika.
 • 12. Barokní duchovní lyrika.
 • 13. Odraz barokního vlastenectví v literatuře.
 • 14. Závěrečné shrnutí poznatků.
 • Seminář prof. Hashemi:
 • 1. Základní specifika staročeské literatury v porovnání s literaturou novodobou (zejména alegorický přístup k zobrazování skutečnosti).
 • 2. Bible jako určující pramen a zdroj.
 • 3. Žánrový systém středověké literatury.
 • 4. Specifika staroslověnského písemnictví; literární charakteristika Kosmovy kroniky.
 • 5. Literární charakteristika středověké milostné lyriky.
 • 6. Literární charakteristika středověké rytířské epiky.
 • 7. Literární charakteristika středověké satiry.
 • 8. Žánrový systém literatury renesančního humanismu.
 • 9. Specifika tzv. raného humanismu. 9. Specifika tzv. zobecněného humanismu.
 • 10. Specifika tzv. popularizovaného humanismu.
 • 11. Žánrový systém barokní literatury.
 • 12. Specifika počáteční a vrcholné etapy barokní literatury.
 • 13. Specifika poslední fáze barokní literatury,
 • 14. Základní díla českého barokního básnictví; systemizace poznatků. Seminář Marie Hanzelkové Na semináři budeme interpretovat texty, prezentující základní žánry starší české literatury. Budeme respektovat chronologickou posloupnost – od počátků české literatury až po dobu barokní. Cílem semináře bude vytvořit si základní představu o podobě žánrového systému a jeho proměnách a funkcích. 1. Středověká legenda 2. Středověká kronika 3. Středověká světská milostná poezie 4. Středověká světská epika 5. Středověké drama 6. Středověký spor 7. Husitství – literatura v náboženských polemikách 8. Informační exploze v humanistické literatuře, žánry, témata 9. Renesanční literatura zábavná 10. Přechod k baroku, Komenský, exulantská tvorba 11. Barokní homiletika 12. Barokní duchovní lyrika. Odraz barokního vlastenectví v literatuře. 13. Populární literatura 17. a 18. století. Rakovnická vánoční hra.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 8071063088. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura. 1, Výklad, interpretace, literární teorie. 2., upravené vyd. Praha: Scientia, 2000. 191 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-194-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I. Výbor textů. Interpretace. Literární teorie. 2. vydání. Praha: Scientia, 1999. 262 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-155-7. info
  neurčeno
 • MALURA, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 278 stran. ISBN 9788074646980. info
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Translated by Zdeněk Frýbort. Vydání druhé. Praha: Argo, 2007. 227 stran. ISBN 9788072038923. info
 • PETRŮ, Eduard. Zrcadlo skutečnosti :kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. Vyd. 1. Praha: ISV, 2002. 171 s. ISBN 80-85866-90-0. info
 • KOLÁR, Jaroslav. Návraty bez konce : studie k starší české literatuře. Edited by Lenka Jiroušková. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 1999. 358 s. ISBN 8071081906. info
 • KOPECKÝ, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 145 s. ISBN 8021022272. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy :studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s. ISBN 80-7198-162-1. info
 • VAŠICA, Josef. České literární baroko : příspěvky k jeho studiu [Vašica, 1995]. Vyd. 2. [Brno]: Atlantis, 1995. 349 s. ISBN 80-7108-123-X. info
 • Česká středověká lyrika. Edited by Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 406 s. ISBN 807021015X. info
 • KOPECKÝ, Milan. Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988. info
 • ŠKARKA, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví. Edited by Emanuel Macek - Pavel Spunar - Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1986. 502 s. URL info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Translated by Rudolf Mertlík. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1983. 230 s. URL info
 • PETRŮ, Eduard. Zašifrovaná skutečnost : deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky. V Ostravě: Profil, 1972. 162 s. URL info
 • VILIKOVSKÝ, Jan. Písemnictví českého středověku. Vydání první. V Praze: Universum, 1948. 255 stran. URL info
Výukové metody
Metoda výuky je založena na výkladu, četbě, interpretaci textů a diskuzi.
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je vypracování seminární práce a absolvování čtenářské besedy. Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalosti metodologie dané discipliny, na dílo hlavních představitelů vybraného období, a dále na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Informace učitele
Pro přípravu na zkoušku je vhodné nejprve si zopakovat základ učiva dle učebnic M. Horákové(Hashemi) Literatura 1 (Výklad a Výbor, viz seznam literatury) a dále pokračovat v přípravě průhledy do textů vysokoškolských kompendií Panorama české literatury (pasáž o starší literatuře) a zejména Česká literatura od počátků k dnešku (pasáž J. Lehára).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Seminář souvisí s doporuč. přednáškou ze st. čes. lit.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJL02