CJLB200 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- objasnění specifických rysů starší literatury;
- pochopení poetologických pravidel tvorby textů;
- ozřejmění koncepcí významných literárněhistorických syntéz i relevantní odborné literatury;
- objasnění vývoje literatury středověku a humanismu.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu:
- ozřejmí si problematiku studia starší české literatury;
- porozumí základním pojmům i metodám badatelské práce;
- zvládne metody práce s hlavními zdroji informací;
- osvojí si problematiku výkladu vývoje, funkcí a žánrů starší literatury;
- zvládne principy interpretace staročeským textů i z hlediska kontextu literárního i obecně kulturního.
Osnova
 • - Základní literatura předmětu, srovnání literárněhistorických syntéz;
 • - specifika uměleckého zobrazení ve starší literatuře;
 • - Bible a starší literatura, práce s biblí, příručky;
 • - problematika středověké legendistiky;
 • - středověká kronika, příběh tak řečeného Dalimila a jeho kroniky;
 • - středověká latinská poezie;
 • - "kontroverzní" otázky středověké milostné lyriky;
 • - specifika literatury doby husitské;
 • - Jeroným Pražský, Petr z Chelčic;
 • - žánrový systém literatury renesančního humanismu;
 • - významné literární osobnosti národního renesančního humanismu;
 • - významné literární osobnosti latinského renesančního humanismu.
Literatura
  doporučená literatura
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • PETRŮ, Eduard. Zrcadlo skutečnosti :kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. Vyd. 1. Praha: ISV, 2002. 171 s. ISBN 80-85866-90-0. info
 • KOLÁR, Jaroslav. Návraty bez konce : studie k starší české literatuře. Edited by Lenka Jiroušková. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 1999. 358 s. ISBN 8071081906. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzrušující skutečnost : fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře. Ostrava: Profil, 1984. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Josef Hrabák - Jiří Daňhelka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 531 s. URL info
  neurčeno
 • MALURA, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 278 stran. ISBN 9788074646980. info
 • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Translated by Zdeněk Frýbort. Vydání druhé. Praha: Argo, 2007. 227 stran. ISBN 9788072038923. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 365 s. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy :studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s. ISBN 80-7198-162-1. info
 • HLOBIL, Ivo a Eduard PETRŮ. Humanismus a raná renesance na Moravě. Photo by Prokop Paul. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 274 s. ISBN 8020003851. info
 • Česká středověká lyrika. Edited by Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 406 s. ISBN 807021015X. info
 • ŠKARKA, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví. Edited by Emanuel Macek - Pavel Spunar - Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1986. 502 s. URL info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Translated by Rudolf Mertlík. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1983. 230 s. URL info
 • PETRŮ, Eduard. Zašifrovaná skutečnost : deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky. V Ostravě: Profil, 1972. 162 s. URL info
Výukové metody
Přednáška využívá zejména metodu výkladu, analýzy, aplikace teoretických poznatků při instruktivních interpretacích vybraných uměleckých textů.
Metody hodnocení
Zápočet udělují přednášející na základě písemného testu vycházejícího z přednesené látky. Písemný test se skládá z 10 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
Témata budou přednášena dvěma přednášejícími: prof. Hashemi a doc. Bočkovou.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Doporučená předn. souvisí se sem. Starší čes. lit., kurs je povinně volitelný pro jednooborové bakaláře.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
1. Zápočet udělují přednášející na základě ústního nebo písemného prověření studujícího.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.