CJLB203 Starší česká literatura pro magisterské studium - seminář

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Ukončení zkouškou za 4 kredity je doporučeno pro odborné studium. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- prohloubení dosavadní znalosti starší literatury;
- rozšíření okruhu znalostí relevantní odborné literatury;
- posílení reflexe starší literatury v interdisciplinárním kontextu;
- prohloubení interpretační dovednosti;
- aplikace získaných vědomostí a dovedností při tvorbě odborného textu a jeho obhajobě v diskusi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- rozšířit své znalosti problematiky starší české literatury;
- hlouběji se obeznámit s odbornou literaturou a metodologií;
- prověřit interpretační dovednosti;
- zvládnout základní poznatky a metodologické postupy příbuzných disciplín;
- dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v tvorbě odborného textu.
Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl starší české literatury (II). Při výběru textů už nepřihlížíme k hledisku časovému, ale především žánrovému a funkčnímu. (Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury II).
Osnova
 • Seminář doc. Bočkové:
 • - svatováclavské legendy a jejich význam;
 • - středověká satira jako projev nových společenských poměrů, její žánrové zastoupení, tzv. protiženská satira;
 • - satira a středověký antisemitismus;
 • - parodia sacra ve středověké literatuře;
 • - Hynek z Poděbrad – česká podoba renesance;
 • - náboženská polemika a její žánrová pestrost;
 • - renesanční cestopis;
 • - další reprezentativní žánry literatury doby humanismu a renesance;
 • - renesanční pesimismus a jeho literární projevy;
 • - konsolace v Komenského tvorbě;
 • - barokní legendistika, Jan Sarkander a jeho literární obraz;
 • - další reprezentativní žánry barokní literatury.
 • Seminář prof. Hashemi:
 • - základní specifika staročeské literatury v porovnání s literaturou novodobou (zejména alegorický přístup k zobrazování skutečnosti); bible jako určující pramen a zdroj;
 • - žánrový systém středověké literatury;
 • - specifika staroslověnského písemnictví;
 • - literární charakteristika Kosmovy kroniky;
 • - literární charakteristika středověké milostné lyriky;
 • - literární charakteristika středověké rytířské epiky;
 • - literární charakteristika středověké satiry;
 • - žánrový systém literatury renesančního humanismu;
 • - specifika tzv. raného humanismu;
 • - specifika tzv. zobecněného humanismu;
 • - specifika tzv. popularizovaného humanismu;
 • - žánrový systém barokní literatury;
 • - specifika počáteční a vrcholné etapy barokní literatury;
 • - specifika poslední fáze barokní literatury;
 • - základní díla českého barokního básnictví; systemizace poznatků.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  doporučená literatura
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 1350 s. ISBN 8072773127. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy :studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s. ISBN 80-7198-162-1. info
 • KOPECKÝ, Milan. Česká literatura od 20. let 17. století do 70. let 18. století [Kopecký, 1993]. Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0696-X. info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Translated by Rudolf Mertlík. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1983. 230 s. URL info
  neurčeno
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • STORCHOVÁ, Lucie. Paupertate styloque connecti : utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. 538 s. ISBN 9788087271230. info
 • BOČKOVÁ, Hana. Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. 256 s. Knižnice Matice moravské; sv. č. 23. ISBN 978-80-86488-58-5. info
 • KOPECKÝ, Milan. Český humanismus. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1988. 282 s. URL info
 • ŠKARKA, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví. Edited by Emanuel Macek - Pavel Spunar - Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1986. 502 s. URL info
 • Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Edited by Bohuslav Havránek - Josef Hrabák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 851 s. URL info
 • VILIKOVSKÝ, Jan. Písemnictví českého středověku. Vydání první. V Praze: Universum, 1948. 255 stran. URL info
Výukové metody
V semináři je kladen důraz především na práci s textem, s využitím metody analyticko-syntetické; interpretace textu probíhá formou kolektivní práce v semináři a poté je prověřena individuálním vypracováním seminární práce.
Metody hodnocení
Podmínkou přístupu ke zkoušce je přijetí seminární práce učitelem. Ústní zkouška má formu rozpravy nad vybraným literárním obdobím.
Informace učitele
prof. Hashemi: Doporučuje se alespoň paralelní absolvování historické mluvnice, není však podmínkou pro zápis do semináře. Pro uvedení do staročeské problematiky se osvědčila učebnice Literatura I (Výbor M. Horákové /Hashemi/ a Výklad M. Horáková /Hashemi/ - L. Kysučan, naklad. Scientia-Amosia,3. vyd. 2002, 2004. Studentům ji proto doporučuji i pro utřídění staročeského penza (zvláště časové - týkající se liter. českého humanismu a baroka) i jeho ozřejmění (méně dostupnými ukázkami staročeského textu) před přípravou na zkoušku ze starší literatury.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení zápočtem (za 3 kredity) je doporučeno pro učitelství českého jazyka a literatury.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.