CJLB300 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Dušková (pomocník)
Garance
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 C33
Předpoklady
CJL01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 100/110, pouze zareg.: 0/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška se věnuje literatuře národního obrození a literatuře druhé poloviny 19. století. Je to základní kurs uvádějící studenty do problematiky prvního století moderní české literatury s ohledem na její místo v historii a kultuře Evropy i českých zemí i s ohledem na její imanentní charakter. Soustavně jsou reflektovány dosavadní výklady literatury 19. století. Důraz je kladen na souvztažnost encyklopedického výkladu a interpretací literárních děl.
Přednášky budou věnovány klíčovým diskurzivním formacím české literatury první poloviny 19. stol. (především klasicismu, romantismu), které budou prezentovány za pomocí synopticko-pulzačního modelu výkladu dějin české literatury 19. stol. Zajímat nás budou specifika české obrozenské literatury na pozadí evropského literárního vývoje, periodizace, její funkce a problematičnost v literárněhistorických syntézách a synkretismus dobových směrů a tendencí (baroko, klasicismus, romantismus, biedermeier, realismus). V přednášce bude rovněž přihlédnuto k formování obrozenských mýtů, stereotypů a autostereotypů a jejich významu v dějinách literatury a kultury 19. století.
Výstupy z učení
Po absolvování přednášky bude student schopen:
- rozumět specifikám české literatury 19. století;
- osvojit si její její žánrový systém;
- srovnat jej s modelelem novodobé literatury;
- kriticky se zamýšlet nad výklady literatury 19. století v různých syntézách.
Osnova
 • Úvod – jak psát dějiny české literatury 19. století (metodologie, pojmosloví, genologie jako problém).
 • Osvícenství a racionalismus v obrozenské vědě (Josef Dobrovský v dobovém literárním kontextu).
 • Český literární klasicismus – Thámovy a Puchmajerovy almanachy, Hlasatel český, jazykové obrany.
 • Počátky českého divadla (od V. Tháma, přes V. K. Klicperu až po J. K. Tyla).
 • Josef Jungmann v dobovém literárním kontextu.
 • RKZ v kontextu české obrozenské literatury.
 • Romantismus v české literatuře – pojmosloví a osobnosti (V. Hanka, J. Linda, M. Z. Polák, Ján Kollár, F. L. Čelakovský).
 • K. H. Mácha v kontextu poezie a prózy 30. let.
 • K. H. Mácha a J. K. Tyl (polemiky se subjektivním romantismem).
 • České divadlo 30. – 50. let.
 • Biedermeier – pojmosloví a osobnosti (J. K. Tyl, K. J. Erben, B. Němcová).
 • Obrozenská satira od počátků ke K. Havlíčkovi.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • Haman, Aleš. Trvání v proměně. 1. vyd. V Praze : Arsci, 2007. 370s. ISBN 978-80-86078-71-7.
  doporučená literatura
 • JEŘÁBEK, Dušan. Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 95 s. ISBN 8021007028. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. 366 s. ISBN 80-85787-62-8. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Román mezi modernami : studie z historické poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1989. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  neurčeno
 • DVOŘÁK, Karel. Dějiny české literatury. Edited by Felix Vodička. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. URL info
 • BRABEC, Jiří. Dějiny české literatury. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. URL info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3, M-Ř. Sv. I, M-O. Edited by Jiří Opelík. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-31. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 4/I, II. S-Ž. Edited by Jiří Opelík. Vyd. 1. Praha : Academia, 2008. 2400 s. ISBN: 978-80-200-1572-3.
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. 182 s. ISBN 80-7082-548-0. info
 • HRBATA, Zdeněk a Martin PROCHÁZKA. Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 417 s. ISBN 8024610604. info
 • Biedermeier : umění a kultura v českých zemích 1814-1848. Edited by Radim Vondráček. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum, 2008. 527 stran. ISBN 9788086990453. info
 • WELLEK, René. Koncepty literární vědy. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H&H, 2005. 229 s. ISBN 80731903707. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • TUREČEK, Dalibor a Peter ZAJAC. Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. První vydání. Brno: Host, 2017. 613 stran. ISBN 9788075771865. info
 • DOBIÁŠ, Dalibor. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 934 s. ISBN 9788020024213. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, testování, procvičování.
Metody hodnocení
Přednáška bude zakončena e-learningovým písemným testem z výkladu, který zazněl na přednášce, a ze souvisejících literárněhistorických znalostí.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/21-22/course/view.php?id=95
Další komentáře
Kurs souvisí se seminářem CJL03 Č. lit. 19. st.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJLB300