CJLB303 Česká literatura 19. století pro magisterské studium - seminář

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Ukončení zkouškou za 4 kredity je doporučeno pro odborné studium. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl české literatury 19. století. Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury.
Předmět navazuje na stejnojmenný kurz bakalářského programu; rozšiřuje a prohlubuje znalost české literatury 19. století. Hlavním cílem kurzu je interpretace literárních děl v českém a evropském literárním kontextu, jejíž integrální součástí je kritické zhodnocení odborné literatury k tématu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- rozšířit své znalosti české literatury 19. století;
- hlouběji se obeznámit s odbornou literaturou a metodologií;
- prověřit interpretační dovednosti;
- zvládnout základní poznatky a metodologické postupy příbuzných disciplin;
- dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v tvorbě odborného textu.
Osnova
 • Přesné zadání seminářů bude provedeno v úvodu kurzu s ohledem na dosavadní zkušenosti přihlášených studentů.
 • 1. Jazyk, vlast, národ v obrozenských obranách konce 18. stol a počátku 19. stol. (František M. Pelcl, Josef Jungmann, Jan Kollár, Bernard Bolzano).
 • 2. Funkce překladu v rané obrozenské literatuře – mezi klasicismem a romantismem (Chateaubriandova Atala, Bürgerova Lenora v Jungmannově překladu).
 • 3. Individuální (subjektivní) a kolektivní (vlastenecká) podoba romantismu ve vybraných dílech – romantismus Máchův a Tylův (Máj K. H. Máchy, drama Čestmír J. K. Tyla).
 • 4. Biedermeier a jeho vztah k romantismu – K. J. Erben, B. Němcová.
 • 5. Přehodnocování syžetových postupů romantismu směrem k realistické poetice – Jan Neruda (Povídky malostranské, Arabesky), Vítězslav Hálek (vybrané povídky), K. Světlá (Kříž u potoka), K. Sabina (Oživené hroby), Karel Havlíček (kritika Tylova Posledního Čecha).
 • 6. Zobrazení venkova v dramatech kritických realistů – G. Preissová (Její pastorkyňa), bratři Mrštíkové (Maryša) – a rovněž v realistické próze (K. V. Rais, Josef K. Šlejhar, bratři Mrštíkové).
 • 7. Proměna žánru balady – dítě ve vybraných baladách 19. stol., vodník ve vybraných baladách 19. stol. (Čelakovský, Erben, Neruda, Sv. Čech, J. Vrchlický, L. Quis).
 • 8. Zobrazení národní minulosti ve vybraných dílech literatury 19. stol. (RKZ, K. H. Mácha, J. K. Tyl, V. Beneš Třebízský, A. Jirásek, Z. Winter, J. Vrchlický, J. Zeyer).
Literatura
  povinná literatura
 • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 2., revidované vydání. Praha: ARSCI, 2010. 326 stran. ISBN 9788074200113. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  doporučená literatura
 • Haman, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta. 182 s. ISBN 80-7082-548-0
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2002. 355 s. ISBN 8073190206. info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1985. 292 s. info
 • BRABEC, Jiří. Dějiny české literatury. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. URL info
 • DVOŘÁK, Karel. Dějiny české literatury. Edited by Felix Vodička. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. URL info
  neurčeno
 • TUREČEK, Dalibor a Peter ZAJAC. Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. První vydání. Brno: Host, 2017. 613 stran. ISBN 9788075771865. info
 • MIKULOVÁ, Marcela a Ivana TARANENKOVÁ. Konfigurácie slovenského realizmu : synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. Vydání první. Brno: Host, 2016. 408 stran. ISBN 9788074915468. info
 • HAMAN, Aleš a Dalibor TUREČEK. Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vydání první. Brno: Host, 2015. 426 stran. ISBN 9788074912559. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Dalibor TUREČEK. Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. In Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc: Periplum, 2006. 367 s. ISBN 80-86624-26-9. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0418-0. info
 • HANUŠ, Josef, Jan JAKUBEC, Jan MÁCHAL a Jaroslav VLČEK. Literatura česká devatenáctého století. 2. vyd., opr. a dopl. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1911. xiii, 922. URL info
 • HANUŠ, Josef. Literatura česká devatenáctého století. V Praze: nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. viii, 764. URL info
 • HANUŠ, Josef. Literatura česká devatenáctého století. V Praze: nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1903. viii, 884. URL info
Výukové metody
Hodina a půl seminární výuky týdně, četba probíraných děl, přednesení krátkého referátu, písemné shrnutí četby (osnova a resumé zvoleného tématu); prezentace referátu, společná interpretace, diskuze ve výuce.
Metody hodnocení
Seminární práce (handout a resumé tématu), e-learningový test. Ústní zkouška určená studentům jednooborového studia prověřuje znalost příslušného literárněhistorického úseku s ohledem na specifickou náplň semináře, včetně četby a odborné literatury.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3607
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení zápočtem (za 3 kredity) je doporučeno pro učitelství českého jazyka a literatury.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJLB303