CJLB400 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 96/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je věnována vybraným významným otázkám české literatury od období fin de siècle do poloviny čtyřicátých let 20. století. Jsou vyloženy aktivity vlivných skupin a osobností jako Česká moderna, skupina kolem Moderní revue, Katolická moderna, tzv. generace buřičů nebo předválečná generace, avantgardní uskupení poetistů a surrealistů, Karel Čapek a další představitelé pragmatismu a relativismu, spirituálně orientovaní autoři, převážně katoličtí. Česká literatura je vykládána v souvztažnosti s literaturami cizími a v kontextu jiných druhů umění. Pravidelná pozornost je věnována dosavadním výkladům problematiky.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu studenti:
- jsou schopni vysvětlit literární vývoj v širším kulturním a společenském kontextu a porozumět mu;
- znají hlavní literární směry, proudy, skupiny a významné osobnostmi, které tento vývoj utvářely;
- jsou informováni o ohlasech literárních děl (jak ohlasech dobových, tak pozdějších);
- jsou informováni o odborných výkladech probírané problematiky.
Osnova
 • Realismus.
 • Dekadence.
 • Symbolismus.
 • F. X. Šalda a literární kritika na přelomu století.
 • Expresionismus.
 • Literární dílo bratří Čapků.
 • Próza ve dvacátých a třicátých letech I.
 • Próza ve dvacátých a třicátých letech II.
 • Devětsil a proletářská poezie.
 • Poetismus.
 • Surrealismus.
 • Průhledy do české poezie 30. let: básnické dílo Františka Halase, Vladimíra Holana a Jana Zahradníčka.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1905-1923. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 627 s. ISBN 9788020017925. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1924-1934. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 622 stran. ISBN 9788020022967. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny "nové" moderny : česká literatura v letech 1935-1947. Vydání první. Praha: Academia, 2017. 833 stran. ISBN 9788020027368. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
 • Heslář české avantgardy : estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Edited by Josef Vojvodík - Jan Wiendl. Vyd. 1. Praha: Togga, 2011. 477 s. ISBN 9788087258569. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
  doporučená literatura
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Gravitace avantgard : imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 144 s. ISBN 9788086903521. info
 • MED, Jaroslav. Od skepse k naději : studie a úvahy o české literatuře. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 2006. 245 s. ISBN 8086885046. info
 • URBAN, Otto M. V barvách chorobných : idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Translated by Barbara Day - David Chirico. Praha: Obecní dům, 2006. 409 s. ISBN 8086300722. info
 • Expresionismus. Edited by Norbert Wolf - Uta Grosenick, Translated by Vladimír Čadský. V Praze: Slovart, 2005. 95 s. ISBN 8072096591. info
 • MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Vyd. 2., rozš., v Portále. Praha: Portál, 2004. 237 s. ISBN 8071789399. info
 • ČORNEJ, Petr. Česká literatura na předělu století. 2. upr. vyd. Jinočany: H & H, 2001. 303 s. ISBN 808602282X. info
 • Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život : (1896-1907) : [výstava v Moravské galerii v Brně, Pražákův palác (11.5.2000 - 13.8.2000)]. Edited by Roman Musil - Aleš Filip, Photo by Irena Armutidisová. Vyd. 1. [Praha]: Argo, 2000. 458 s. : i. ISBN 80-7203-262-3. info
 • PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 801 s. ISBN 80-7215-059-6. info
 • Moderní revue :1894-1925. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 396 s. ISBN 80-85639-63-7. info
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté :Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, podivný Hašek. [Praha]: Torst, 1992. 200 s. ISBN 80-85639-00-9. info
 • MRÁZ, Bohumír. Josef Čapek. 1. vyd. Praha: Horizont, 1987. 199 s. URL info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Styl Vančurovy prózy. I. vydání. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1968. 159 stran. info
 • TEIGE, Karel. Svět stavby a básně : studie z dvacátých let. Praha: Československý spisovatel, 1966. 637 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, četba.
Metody hodnocení
Zápočet udělují přednášející na základě písemného prověření studujícího.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Doporučená přednáška souvisí se seminářem Čes. lit. 1. pol. 20. stol. pro Bc. Předmět je povinně volitelný pro studující jednooborové bohemistiky.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJLB400