CJLB404 Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium - seminář

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Ukončení zkouškou za 4 kredity je doporučeno pro odborné studium. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován prohloubenému poznání české literatury první poloviny 20. století s důrazem na využití aktuálních výsledků literární historiografie, včetně zahraniční, na imanentní výklad literatury i výklad literatury v kontextu kultury.
Zvláštní pozornosti se dostává jevům v minulých desetiletích problematizovaným nebo opomíjeným, jako jsou dekadence, symbolismus, expresionismus, Literární skupina, katoličtí autoři, pragmatismus, existencialismus, ruralismus.
Lekce jsou věnovány jednotlivým literárním dílům, osobnostem, skupinám a směrům i jejich vzájemným vztahům; při interpretacích jsou uplatňována komparatistická hlediska a navazuje se na dosavadní výuku literární teorie.
Výstupy z učení
Studenti po úspěšném absolvování kurzu:
- rozumějí literatuře v širším kulturním a literárním kontextu;
- zvládnou kvalitní analýzy konkrétních literárních děl;
- osvojí si metody kritické syntézy;
- prohloubí a rozšíří si znalosti v dané oblasti získané během dosavadního studia.
Osnova
 • Seminář se zaměří na rozbory konkrétních literárních děl daného období – a to jak děl klíčových, tak děl neprávem opomíjených autorů. Od společného hlubšího zamyšlení nad textem budeme postupovat k zamyšlení nad literárními, obecně kulturními i společenskými kontexty.
Literatura
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1905-1923. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 627 s. ISBN 9788020017925. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny "nové" moderny : česká literatura v letech 1935-1947. Vydání první. Praha: Academia, 2017. 833 stran. ISBN 9788020027368. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1924-1934. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 622 stran. ISBN 9788020022967. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • VOISINE-JECHOVÁ, Hana. Dějiny české literatury. Edited by Aleš Haman. Vyd. 1. Jinočany: H&H, 2005. 625 s. ISBN 8073190311. info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Vyd. 2., rozš., v Portále. Praha: Portál, 2004. 237 s. ISBN 8071789399. info
 • MED, Jaroslav. Od skepse k naději : studie a úvahy o české literatuře. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 2006. 245 s. ISBN 8086885046. info
 • MED, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939). Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 340 s. ISBN 9788020018236. info
 • JEŘÁBEK, Dušan. Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918 [Jeřábek, 1999]. Vyd. 3., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 118 s. ISBN 80-210-2142-X. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté :Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, podivný Hašek. [Praha]: Torst, 1992. 200 s. ISBN 80-85639-00-9. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturalismus a avantgarda. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1970. 143 s. URL info
 • Avantgarda známá a neznámá. 1919-1924. Edited by Štěpán Vlašín. Praha: Svoboda, 1971. info
 • Avantgarda známá a neznámá. Sv. 2, Vrchol a krize poetismu 1925-1928 [11669/2]. Praha: Svoboda, 1972. info
 • Avantgarda známá a neznámá. Edited by Vladimír Dostál. Praha: Svoboda, 1970. info
 • HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu-- :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001. 865 s. ISBN 80-7215-140-1. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2002. 586 s. ISBN 80-7215-171-1. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 1051 s. ISBN 8072152440. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • SKÁCEL, Jan. Třináctý černý kůň. Vyd. 1. Brno: Blok, 1993. 259 s. ISBN 80-7029-085-4. info
 • ČORNEJ, Petr. Česká literatura na předělu století. 2. upr. vyd. Jinočany: H & H, 2001. 303 s. ISBN 808602282X. info
 • PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 801 s. ISBN 80-7215-059-6. info
 • Poláček, Jiří, a kolektiv: Průhledy do české literatury 20. století, Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2000. ISBN 80-7204-162-2
Výukové metody
Semináře, diskuze, četba.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška (písemná nebo ústní) prověřuje znalost příslušného literárněhistorického úseku s ohledem na specifickou náplň semináře, včetně četby a odborné literatury.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení zápočtem (za 3 kredity) je doporučeno pro učitelství českého jazyka a literatury.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.