CJXJ04 Seminář k mgr. diplomové práci – jazykovědné I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se uskutečňuje formou pravidelných individuálních konzultací, jež mají studentovi přispět k úspěšnému psaní magisterské diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vytvořit hypotézu, osnovu, časový plán a anotaci kvalifikační práce;
- samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- navrhnout adekvátní metody sběru a provést takto relevantní sběr materiálu ke svému výzkumu;
- samostatně popsat, analyzovat, intepretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na magisterské práce.
Osnova
 • 1. Návrh pracovních metod, tvorba hypotézy a osnovy projektu.
 • 2. Seznámení s adekvátní odbornou literaturou.
 • 3. Sběr materiálu, jeho třídění a popis.
 • 4. Rozbor, interpretace a hodnocení vlastního materiálu.
 • 5. Psaní jednotlivých kapitol. Anotace.
 • Osnova kurzu vyplyne z konzultace mezi vedoucím práce a studentem.
 • Studenti specializačního studia volí téma závěrečné práce v závislosti na své specializaci.
Literatura
  doporučená literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Domácí práce, konzultace. Předmět je organizován individuálně.
Metody hodnocení
Sestavení první verze první poloviny magisterské diplomové práce.
Informace učitele
Konkrétní literatura bude zadána individuálně školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJXJ04