CJXJ06 Magisterská diplomová práce – jazykovědná

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Požadavky na formální úpravu diplomových prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Diplomová práce je věnována dílčímu jazykovědnému problému, který koresponduje s náplní magisterského programu Český jazyk a literatura. Je založena na empirickém výzkumu, který vychází z inovativního přístupu studenta ke zpracovávanému tématu. Může být koncipována teoreticky, prakticky či aplikačně. Očekává se, že studenti v ní předvedou schopnost kriticky posoudit odborné texty, na jejich základě zvolit koncepci a teoretický rámec své práce, shromáždit a vyhodnotit data a konečně formulovat závěry. Diplomová práce musí splňovat minimální oborové standardy a zvyklosti týkající se dodržování citační normy a formální úpravy odborných textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán kvalifikační práce;
- vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu;
- popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na magisterské diplomové práce práce.
Osnova
  • Diplomová práce řeší dílčí jazykovědný problém odpovídající typu studia. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury ústící v samostatně formulované závěry). Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
  • Studenti specializačního studia volí téma závěrečné práce v závislosti na své specializaci.
Literatura
  • Literatura pro magisterskou práci je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Posudky vedoucího práce a oponenta, které doporučí/nedoporučí přijetí diplomové práce k obhajobě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJXJ06