CJXL01 Základy akademického psaní

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJXL01/01: Út 12:00–13:40 B2.23, T. Dědinová
CJXL01/02: Po 16:00–17:40 B2.34, Z. Fišer
Předpoklady
CJL01 Úvod do studia literatury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/40, pouze zareg.: 0/40
Jiné omezení: Maximální počet studujících v každé seminární skupině bude 20 osob.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na rozvoj základních dovedností důležitých pro tvorbu závěrečné kvalifikační práce – bakalářské diplomové práce.
Seminář je koncipován jako katalog metod a technik pro jednotlivé fáze psaní odborného textu, přičemž se zabývá jak tvůrčí, tak i technickou a organizační stránkou práce. Práce v semináři simuluje v několika lekcích základní etapy tvůrčího procesu, počínaje plánováním odborného projektu přes hledání a zpřesňování tématu, vytváření osnovy až po fáze revize, optimalizace a prezentace textu.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu má být s to: - umět používat správné metody a techniky postupných fází tvorby odborného textu;
- bude umět naplánovat přiměřený badatelský projekt (bakalářskou diplomovou práci);
- bude schopen vytvořit pracovní definice termínů svého oboru bádání;
- bude umět poznat charakteristiky rozličných odborných žánrů;
- bude umět rozlišit funkce rozličných odborných žánrů a přiměřeně je užívat ve své textotvorné činnosti;
- bude umět tvořit komunikativní odborný text;
- bude umět navrhnout hypotézu, osnovu, anotaci odborné práce;
- bude umět správně citovat, parafrázovat, pracovat rešeršně s odbornou literaturou oboru;
- bude umět analyzovat, popisovat, interpretovat a vyhodnocovat výzkumný materiál svého bádání a formulovat přiměřené závěry v odborném stylu daného oboru.
Osnova
 • Výběr cvičení a technik:
 • - hledání tématu;
 • - formulace zadání;
 • - formulace hypotézy;
 • - tvorba osnovy;
 • - plán práce a časová osa;
 • - práce s primární literaturou, rešerše;
 • - přeformulování textu;
 • - krácení textu;
 • - sběr a zpracování materiálu, práce se sekundární literaturou, parafráze, argumentace;
 • - zásady citace v odborném textu;
 • - metody oponentury a kritického hodnocení;
 • - metody kolektivní revize ad.;
 • - využití výtvarných technik pro odborné psaní.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 s. ISBN 80-85931-99-0. info
 • Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociol. naklad., 2005. ISBN 80-86429-40-7 .
 • KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia. Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005. s. 144-147. ISBN 80-7239-182-8. info
  neurčeno
 • Werder, von Lutz: Lehrbuch des wiseschaftlichen Schreibens. Schibri-Verlag Berlin, Milow 1993.
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • Eliášová, Viera a kol. Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pe učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Bratislava: ŠPÚ; British Council Slovakia, 2007. ISBN 978-80-89225-35-4.
 • FIŠERA, Ivan. Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 8020501444. info
 • FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 148-156. ISBN 80-7239-182-8. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze v hodině, skupinová práce, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
Portfolio obsahuje autorský soubor textů vytvořených v rámci semináře.
Termín odevzdání: nejpozději 10 pracovních dní před koncem zkouškového období v elektronické podobě.
Informace učitele
Předmět začíná v týdnu od 20.9. 2021.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je možno absolvovat ve druhém nebo ve třetím ročníku bakalářského studia.
Předmět je vyučován každý semestr.
Přesná data výuky jsou uvedena u seminárních skupin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJXL01