CLDS_a27 Intermedialita a adaptace

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vychází ze současného stavu kultury označované jako vizuální či multimediální, v níž literatura nabývá postavení jednoho z mnoha médií. Metodologickou základnu tvoří kodifikace intermediality (Elleström, Rajewski, Wolf ad.) opřené zvláště o sémiotiku, teorii vyprávění, poznatky vizuálních a filmových studií. Součástí semináře je výklad teorie a prehistorie intermediality.
S adaptačními studii, vycházejícími ze zkoumání převodu románu do filmové podoby, pojí intermediální bádání princip transmediace, tedy transfer verbálního celku do audiovizuálního média, ale také princip intramediální adaptace, tedy přizpůsobení obsahu jinému žánru či publiku při zachování média. Na druhé straně jsou dnes metodologicky pluralitní adaptační studia mnohem více otevřena zkoumání širších společenských (politických, ekonomických, technologických) souvislostí kulturní produkce a recepce, v níž podstatnou roli hrají komunity vnímatelů (fanoušků) sdružené zvláště na internetu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- formulovat problémy zkoumání umění tak, aby byly přístupné a plodné i pro zástupce jiných oborů;
- vytvářet si předpoklady pro reflexi uměleckého díla nejen v kontextu daného umění, ale i v kontextu kultury jako „mediálního diskurzu“, a tím i pro argumentaci ve prospěch specifičnosti uměleckých forem (a to i těch zdánlivě přežitých nebo zdánlivě samozřejmých) a mechanismů jejich recepce, tedy například k „obhajobě zážitkovosti čtení“;
- identifikovat a klasifikovat projevy intermediality;
- interpretovat umělecká díla v jeho vztazích k jiným dílům či médiím, nebo jen v komparativním sledování paralelních jevů, které hranici intermediality překračují, jako je například kulturní konstrukce identity.
Osnova
 • Intermedialita jako soubor jevů a metodologický potenciál. Intermedialita a intertextualita.
 • Vymezení pojmů: médium, mediální produkt; primární klasifikace médií: systém modalit.
 • Základní škála intermediálních vztahů: intermedialita, intramedialita, multimedialita, transmedialita. Transmediace a remediace.
 • Mediální specifičnost. Tematizace a zvýraznění média.
 • Intermedialita konstrukční: vyprávění jako transmediální struktura (slovesné vyprávění, komiks, arena show a další, podle potřeb kurzu). Mezi příběhem a výjevem, vyprávěním a popisem: ekfráze.
 • Genetická intermedialita: zvláště vícečetná transmediace (například transpozice kanonického literárního díla do komiksové a divadelní podoby).
 • Vymezení pojmů: adaptace v širším poli textových transformací a transmediací (adaptace/přisvojení psaného textu či obrazu).
 • Adaptace jako výběr (digest): literatura ve filmu. Věrné a nevěrné adaptace.
 • Typy adaptací: adaptace jako palimpsest (transtextuální a dialogické přístupy); transkulturní adaptace.
 • Adaptace jako proces (produkce a recepce).
 • Adaptace a remediace jako součást mediálních praktik 21. století. Typické postupy: manipulace, parodie, remixy, rebooty a mashupy.
Literatura
 • A companion to literature, film, and adaptation. Edited by Deborah Cartmell. First published. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. xiii, 433. ISBN 9781444334975. info
 • BENTHIEN, Claudia – WEINGART, Brigitte (eds.), 2014, Handbuch Literatur & Visuelle Kultur. Berlin: De Gruyter
 • BODOLA, Ronja – ISEKENMEIER, Guido (eds.), 2017, Literary Visualities. Visual Descriptions, Readerly Visualisations, Textual Visibilities. Berlin: De Gruyter
 • BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard, 1998, Remediation. Understanding New Media. Cambridge, Mass: MIT Press
 • ELLESTRÖM, Lars, 2010, „The Modalities of Media. A Model for Understanding Intermedial Relations”, in týž (ed.): Media Borders, Multimodality and Intermediality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 11-48
 • ELLESTRÖM, Lars , 2014, Media Transformation. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • FEDROVÁ, Stanislava – JEDLIČKOVÁ, Alice, 2016, Viditelné popisy. Praha: Akropolis
 • FEDROVÁ, Stanislava – JEDLIČKOVÁ, Alice, 2008, „Ekfráze: deskripce vs. narativ“, in: A. Jedličková - O. Sládek, eds., Vyprávění v kontextu. Praha: Ústav pro českou literaturu, s. 119–139
 • GRISHAKOVA, Marina – RYAN, Marie-Laure, 2010, Intermediality and Storytelling. Berlin et al: de Gruyter
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • JEDLIČKOVÁ, Alice, 2011, „Intermediální poetika příběhu: úvodem“, in Intermediální poetika příběhu. Praha: Akropolis – Ústav pro českou literaturu, s. 5-25
 • JEDLIČKOVÁ, Alice. Zkušenost prostoru : vyprávění a vizuální paralely. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 271 s. ISBN 9788020018298. info
 • JEDLIČKOVÁ, Alice, 2010, „Intermediální poetika krajiny“, in Česká literatura v intermediální perspektivě. Praha: Akropolis – Ústav pro českou literaturu, s. 297-306
 • LEITCH, Thomas (Ed.). The Oxford Handbook of Adaptation Studies.[2017] | New York : Oxford University Press | xv, 759 pages 0199331006
 • LESSING, Gotthold Ephraim. Hamburská dramaturgie ; Láokoón ; Stati : Láokoón (Přít.) : Stati (Přít.). Praha: Odeon, 1980.
 • MURRAY, Simone. The adaptation industry : the cultural economy of contemporary literary adaptation. 1. pub. New York: Routledge, 2012. xvi, 253. ISBN 9780415999038. info
 • RAJEWSKY, Irina O., 2005 „Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality“, Intermédialités, 6, 2005, s. 43–64
 • RAJEWSKY, Irina O., 2002, Intermedialität. Tübingen/Basel: Francke, též heslo in Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012
 • RIPPL, Gabriele (ed.), 2015, Handbook of Intermediality. Literature – Image – Sound – Music. Berlin: De Gruyter
 • SANDERS, Julie. Adaptation and appropriation. 1st pub. London: Routledge, 2006. 184 s. ISBN 0415311721. info
 • SCHNEIDER, J. – KRAUSOVÁ, L. (eds.), 2008, Vybrané kapitoly z intermediality. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
 • WOLF, Werner, 2013, Popis jako transmediální modus reprezentace. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR
 • WOLF, Werner, 2011, „Intermedialita: široké pole a výzva literární vědě“, Česká literatura, č. 1, s. 62-85
 • LEITCH, Thomas (Ed.). The Oxford Handbook of Adaptation Studies.[2017] | New York : Oxford University Press | xv, 759 pages 0199331006
 • SANDERS, Julie. Adaptation and appropriation. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xiii, 240. ISBN 9781138828988. info
 • MURRAY, Simone. The adaptation industry : the cultural economy of contemporary literary adaptation. 1. pub. New York: Routledge, 2012. xvi, 253. ISBN 9780415999038. info
 • VERRONE, William. Adaptation and the avant-garde : alternative perspectives on adaptation theory and practice. New York: Continuum, 2011. vi, 275. ISBN 9781441163523. info
 • HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. xviii, 232. ISBN 0415967953. info
Výukové metody
Analýza, interpretace, diskuse.
Metody hodnocení
Psaný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CLDS_a27