CLDS_a33 Česká středověká literatura

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- vyložení vybraných témat české literatury z nadnárodního pohledu;
- posílení reflexe starší literatury v interdisciplinárním kontextu;
- prohloubení interpretační dovednosti;
- aplikace získaných vědomostí a dovedností při tvorbě odborného textu a jeho obhajobě v diskuzi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zapojit znalost problematiky starší české literatury do širších nadnárodních souvislostí;
- zvládnout a aplikovat metodologické postupy příbuzných disciplín;
- reflektovat otázky starší české literatury v interdisciplinárním kontextu;
- využít získané vědomosti a dovednosti v tvorbě odborného textu.
Osnova
 • - Vývoj české středověké literatury, žánrový systém, vztah centra a periferie;
 • - intertextualita a interdisciplinarita ve vybraných žánrech (legenda, kronika, drama aj.);
 • - česká středověká próza, zejména filozofická, v procesu vernakularizace (texty Štítného, Tkadleček aj.);
 • - proměny žánrového systému, funkcí a látek v české literatuře doby husitské a s nástupem raného novověku.
Literatura
  doporučená literatura
 • VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Vydání první. Praha: KLP, 2013. 463 stran. ISBN 9788086791982. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární. Druhé vydání. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. 655 stran. ISBN 9788072773909. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 239 s. ISBN 8072030981. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
  neurčeno
 • DUBY, Georges. Tři řády, aneb, Představy feudalismu. Translated by Irena Kozelská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. 399 s. ISBN 9788072039661. info
 • KOLÁR, Jaroslav. Sondy : marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 2007. 195 s. ISBN 9788071082934. info
 • LEHÁR, Jan. Studie o sémantizaci formy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 164 s. ISBN 8024610558. info
 • DELUMEAU, Jean. Dějiny ráje a zahrada rozkoše. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. 287 s. ISBN 80-7203-460-X. info
 • DUBY, Georges. Umění a společnost ve středověku. Translated by Růžena Ostrá. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 102 s. ISBN 8071854484. info
 • DUBY, Georges. Věk katedrál : umění a společnost 980-1420. Translated by Zora Obstová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s. ISBN 8072034189. info
 • KOLÁR, Jaroslav. Návraty bez konce : studie k starší české literatuře. Edited by Lenka Jiroušková. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 1999. 358 s. ISBN 8071081906. info
 • DELUMEAU, Jean. Strach na Západě ve 14.-18. století. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 326 s. ISBN 8072032089. info
 • DUBY, Georges. Vznešené paní z 12. století. Edited by Jarmila Vojtová - Jitka Uhdeová, Translated by Růžena Ostrá. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1999. 158 s. ISBN 80-7108-166-3. info
 • Středověké legendy o českých světcích. Edited by Jaroslav Kolár. Praha: Lidové noviny, 1998. 263 s. ISBN 80-7106-280-4. info
 • GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Nebe, peklo, svět : cesty k lidové kultuře středověku. Edited by Jaroslav Kolár. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1996. 524 s. ISBN 8085787415. info
 • Česká středověká lyrika. Edited by Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 406 s. ISBN 807021015X. info
 • Předhusitské bajky. Translated by Josef Tříška. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 1990. 230 stran. ISBN 8070210192. info
 • HOŠNA, Jiří a Josef TŘÍŠKA. Z teorie starší české literatury. Praha, 1990. info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Translated by Rudolf Mertlík. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1983. 230 s. URL info
 • GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Translated by Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s. URL info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Translated by Jaroslav Kolár. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 406 s. info
 • TŘÍŠKA, Josef. Literární činnost předhusitské university. Praha, 1967. info
 • TŘÍŠKA, Josef. K vzdělanosti a textům Karlovy a Václavovy doby. AUC-HUCP, Tom. VI., fasc. 1. 1965. info
Výukové metody
Metoda výuky je založena na výkladu, četbě, interpretaci textů a diskuzi.
Metody hodnocení
Kolokvium je zaměřeno na ověření znalosti metodologie dané disciplíny a dále na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Informace učitele
Předmět je určen studentům doktorských studijních programů s výjimkou posluchačů programu české literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2021, jaro 2023.