DAF13 Státní závěrečná zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: SDzk.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška má prokázat schopnost studenta kriticky, samostatně a na vysoké odborné úrovni pojednat zadanou odbornou problematiku reagovat v diskusi a věcně argumentovat použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice vynikající znalosti faktografické a metodologické
Výstupy z učení
- orientace v metodologických, teoretických a historigrafických základech oboru dle studované specializace.
Osnova
  • Kandidát si ke zkoušce připraví výklad tří teoreticko-metodologických a/nebo historických konceptů z oboru. Zadaná témata se nesmí krýt s tématem disertační práce. Témata stanovuje student v součinnosti se školitelem, zpracuje je ve formě tezí (každé o rozsahu cca 3 NS) a takto odevzdá nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky školiteli. Nejpozději jeden týden před zkouškou zkušební komise vybere jedno z navržených témat, jež kandidát následně vyloží a v rozpravě obhájí a případně odpoví na další doplňující otázky.
Literatura
  • Příslušná literatura dle zadaných témat ke zkoušce.
Výukové metody
Individuální příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF13