DISB019 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející), doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (zástupce)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bystrá (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zkouška má tři části - jednu písemnou a dvě ústní: Písemná část prověřuje znalosti z oblasti teorie a dějin divadla v rozsahu učiva bakalářského stupně studia. Její součástí je rovněž posouzení úrovně psaného projevu v souladu s pravidly gramatiky a stylistiky českého (popř. slovenského) jazyka dle aktuální normy. Druhou částí zkoušky je ústní obhajoba bakalářské práce, absolvuje-li student program v režimu maior nebo kompletus. Třetí částí zkoušky je ústní analytická část, která prověřuje schopnosti odborně rozebrat losem vybraný artefakt v kulturně historickém kontextu jeho vzniku či další existence.
Výstupy z učení
Po složení státní bakalářské zkoušky je student/ka schopen/na:
- uvažovat o problémech spjatých s divadlem v nejširším slova smyslu v komplexnějších souvislostech (politických, společenských, estetických);
- orientovat se v českých a světových dějinách dramatu a divadla i v teoretických a metodologických přístupech k němu;
- orientovat se v současném divadelním dění;
- analyzovat jevištní tvar jako společensko-politický fenomén z hlediska všech jeho složek, výpovědi, formy a žánru ad.;
- vyhledávat relevantní informace a provést kvalitní rešerši k danému divadelnímu období či dílu;
- využít osvojených metodologických postupů k sepsání závěrečné bakalářské práce.
Osnova
 • Zkouška má tři části - jednu písemnou a dvě ústní:
 • 1) První, písemná část prověřuje znalosti z oblasti teorie a dějin divadla v rozsahu učiva bakalářského stupně studia. Její součástí je rovněž posouzení úrovně psaného projevu v souladu s pravidly gramatiky a stylistiky českého (popř. slovenského) jazyka dle aktuální normy. Doba trvání zkoušky je nejvíce 120 minut.
 • K ústním částem zkoušky student přistupuje, pokud úspěšně absolvoval písemnou část.
 • 2) Druhou částí zkoušky je ústní obhajoba bakalářské práce, absolvuje-li student program v režimu maior nebo kompletus. Student v pěti až deseti-minutové prezentaci (ppt-prezentace není vyžadována) představí svoji bakalářskou práci, vedoucí a oponent práce přečtou posudky. Student reaguje na připomínky zahrnuté v posudcích, případně odpovídá na doplňující otázky obsažené v posudcích nebo vznesené členy komise při následující rozpravě.
 • 3) Třetí částí zkoušky je ústní analytická část, která prověřuje schopnosti odborně rozebrat losem vybraný artefakt v kulturně historickém kontextu jeho vzniku či další existence. Analyzovaný artefakt bude vybrán ze souboru dokumentů, které reprezentují stěžejní události z oblasti teorie a dějin divadla nebo události z oblasti kultury, jež nesou prvky divadelnosti. Tato část zkoušky si klade za cíl prověřit schopnosti studenta/ky formulovat a přesně vyjadřovat myšlenky a schopnost aplikovat teoretické znalosti při odborné analýze zadané teatrologické problematiky. Úkolem studenta/ky je o předloženém dokumentu pohovořit kompetentně, erudovaně a co nejvíce komplexně z hlediska teorie a dějin divadla a v širších souvislostech kultury a historie. Komise v průběhu studentova/čina výkladu klade dotazy rozvíjejíci a doplňující analyzovanou problematiku.
 • - vybraný artefakt je reprezentován např. v některé z těchto forem:
 • - úryvek dramatického textu;
 • - fotografie nebo audiovizuální ukázka inscenace či performance;
 • - fotografie z oblasti scénografie či divadelní architektury;
 • - fotografie archivního materiálu;
 • - vizuální nebo audiovizuální ukázka reprezentující jev z oblasti performativity;
 • - úryvek nebo vybrané stěžejní teze teoretického textu, jenž je v oboru považován za kanonický;
 • - fotografie významné osobnosti divadla nebo teatrologie;
 • - fotografie významné události z dějin divadelní kultury;
 • - fotografie nebo model významného artefaktu;
 • V programu minor není součástí státní závěrečné zkoušky obhajoba diplomové práce.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŠ, Jaroslav, Milena CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Jaroslav HACH, Jan KOPECKÝ, Milan OBST, Jan Evangelista PORT, Adolf SCHERL, Vladimír SCHEUFLER, František SVEJKOVSKÝ a Tomislav VOLEK. Dějiny českého divadla. Vydání I. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1968, 425 stran. URL info
 • BARTOŠ, Jaroslav, Božena BRODSKÁ, František ČERNÝ, Miroslav KAČER, Josef PLAVEC, Vladimír PROCHÁZKA, Adolf SCHERL a Bořivoj SRBA. Dějiny českého divadla. Vydání I. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1969, 429 stran. URL info
 • BRABEC, Jan, Drahomíra ČEPORANOVÁ, František ČERNÝ, Zdeňka JEŘÁBKOVÁ, Ljuba KLOSOVÁ, Jan MALÍK, Milan OBST, Jaromír PACLT, Václav PLETKA, Lya ŘÍHOVÁ, Eva ŠORMOVÁ a Vladimír ŠTĚPÁNEK. Dějiny českého divadla. Vydání I. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1977, 657 stran. URL info
 • BRABEC, Jan, Drahomíra ČEPORANOVÁ, Fantišek ČERNÝ, Alice DUBSKÁ, Milan OBST, Jaromír PACLT, Adolf SCHERL, Bořivoj SRBA a Eva ŠORMOVÁ. Dějiny českého divadla. Vydání I. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1983, 706 stran. URL info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999, 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • HÝSEK, Miloslav. Dějiny českého divadla v Brně. V Brně: nákladem vlastním, 1907, 43 stran. info
 • VONDRÁČEK, Jan. Přehledné dějiny českého divadla. Praha: F. Svoboda, 1926, 334 stran. info
 • VONDRÁČEK, Jan. Přehledné dějiny českého divadla. Praha: F. Svoboda, 1930, 214 stran. info
 • VONDRÁČEK, Jan. Přehledné dějiny českého divadla. Praha: F. Svoboda, 1926, 206 stran. info
 • Theatre, theory, theatre : the major critical texts from Aristotle and Zeami to Soyinka and Havel. Edited by Daniel C. Gerould. New York: Applause Theatre & Cinema Books, 2000, 492 s. ISBN 1557835276. info
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013, 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • ZARRILLI, Phillip B. Theatre histories : an introduction. Edited by Gary Jay Williams. 2nd ed. New York: Routledge, 2010, xxvi, 630. ISBN 9780415462235. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008, 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • Dějiny zemí koruny české. Edited by Ivan Rada. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002, 315 s. ISBN 8071855057. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1987, 225 stran. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. V Praze: Melantrich, 1931, 408 s. info
Výukové metody
Samostatná příprava na základě zadané literatury.
Metody hodnocení
Pro úspěšné splnění státní zkoušky musí student/ka v každé její části získat alespoň 70% procent z celkového počtu bodů dané části.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/DISB019