DISQ016 Teatralita středověku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Amálie Bulandrová (přednášející)
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje divadelním aspektům primárně nedivadelních jevů, snaží se tedy rozvést a ilustrovat známé úsloví, že "všichni hrajeme divadlo", a to na příkladech z období středověku, zejména v českých zemích.
S pomocí sekundární literatury zabývající se teatralitou a performativitou bude na konkrétních historických událostech objasněno, jakým způsobem "scénografie", tedy prostředí, kde se určitá tzv. kulturní performance odehrává, spoluutváří její význam, jakým způsobem se hudba, tanec a další umění stávají sémiotizovanou součástí těchto performancí, jak s ostatními složkami performance interaguje její textová složka a v neposlední řadě bude pozornost věnována také aktérům jednotlivých událostí a hereckým či obecně performativním aspektům jejich jednání.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- vyargumentovat, proč je možné metodologii teatrality aplikovat také na zkoumání primárně nedivadelních/nedramatických (středověkých) událostí;
- prokázat znalost hlavních teoretiků a teorií performativity a jejich základní teze a termíny;
- dát příklad použití scénografie, herectví, mizanscény, hudby atd. v konkrétní historické události i ve středověkých kulturních performancích obecně.
Osnova
 • 1. Liturgie Velkého pátku: Adoratio crucis, Depositio crucis, použití pohyblivých loutek, plankty
 • 2. Kázání: kazatel jako herec, interakce textu a obrazu, performance vs. literatura
 • 3. Panovnická svatba a korunovace: panovnické vs. církevní rituály?, veřejné vs. soukromé?, politika vs. kultura?; turnaje, tanec, hudba, zpěv, divadlo
 • 4. Panovnický vjezd a pohřeb: kulturní performance jako theatrum mundi (průvod jako demonstrace uspořádání středověké společnosti), porušení scénáře jako demonstrace moci
 • 5. Schola ludus: přednáška, lectio, vagantská poezie, žákovské festivity
Literatura
  povinná literatura
 • AUSTIN, J. L. Jak udělat něco slovy. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. 172 s. ISBN 8070071338. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1975. 406 s., 49. info
 • Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Edited by Martin Nodl - František Šmahel. Vydání první. Praha: Argo, 2014. 467 stran. ISBN 9788025705896. info
  doporučená literatura
 • BARTLOVÁ, Milena. Skutečná přítomnost : středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Vyd. 1. Praha: Argo, 2012. 407 s. ISBN 9788025705421. info
 • CARLSON, Marvin. Streets, Squares, and Strollers. The City as Performative Space. Parabasis 12 (2014): 1: 17-27
 • DILLON, Janette. The language of space in court performance, 1400-1625. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. xiii, 264. ISBN 9780521886413. info
 • Dvory a rezidence ve středověku. Edited by Dana Dvořáčková-Malá. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. 290 s. ISBN 807286095X. info
 • Dance, spectacle, and the body politick, 1250-1750. Edited by Jennifer Nevile. Bloomington: Indiana University Press, 2008. 375 s. ISBN 9780253219855. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Teatralita středověké literatury doby lucemburské. Disertační práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2017, nepubl.
 • SPUNAR, Pavel. Kultura středověku. 2. pozměn. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 8020005471. info
Výukové metody
přednáška, četba textů, diskuze
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DISQ016