DSBcB35 Podzimní škola římského práva

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
Garance
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s různými, každoročně nově volenými aspekty římského práva, přičemž je důraz kladen nejenom na přednášky střídajících se odborníků, ale i na četbu právních pramenů v originále.
Témata jsou každoročně vybírána tak, aby byly využity aktuální poznatky získané pracovníky Ústavu klasických studí na základě jejich práce na grantech a výzkumných záměrech.
Výstupy z učení
Student bez předběžného právnického školení
- získá přehled o významných institutech římského práva, římském právním myšlení, filozofii práva a osudech římského práva po roce 476 n. l.
- dokáže charakterizovat ty stránky současného práva, které vycházejí přímo z dochovaného práva římského, případně z římské systematiky, filozofie práva a primární a sekundární recepce římského práva.
Osnova
 • Jednotlivé běhy školy jsou vždy věnovány určité, obměňované části římského práva (např. právu rodinnému, dědickému, trestnímu, právu jako historickému prameni pro císařský absolutismus, stavovskou společnost dominátu, postavení císaře v principátu apod.). Tím tyto kurzy doplňují vzdělání studentů starověku. Četba pramenů je přizpůsobena přednášenému tématu.
Literatura
  povinná literatura
 • VESELÁ, Renata, Miroslav FRÝDEK, Monika HORÁKOVÁ, Lucie OBROVSKÁ a Pavel SALÁK. Římské právo pro bakaláře. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 188 s. Edice učebnic PrF MU č. 476. ISBN 978-80-210-5002-0. info
 • KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3406400825. info
 • BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. Druhé, přepracované vydá. Praha: Academia, 1994. 471 stran. ISBN 802000243X. info
  doporučená literatura
 • Římské právo a jeho odkaz v současném právu : sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému. info
 • SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo : systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 350 s. ISBN 9788073803346. info
 • ŽIDLICKÁ, Michaela. Dějiny soukromého práva : římské právo soukromé a jeho vliv na vývoj evropského právního myšlení. Brno: Akademie Sting, 2010. 90 s. ISBN 978-80-86342-87-0. info
 • SKŘEJPEK, Michal. Latinsko-český slovníček římského práva : (vybrané pojmy a termíny). 3. vyd. Praha: LexisNexis, 2004. 59 s. ISBN 8086199983. info
 • REBRO, Karol. Latinské právnické výrazy a výroky : římské právo od A do Z. Translated by Emil Charous. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1999. 233 s. ISBN 8024010674. info
 • REBRO, Karol a Peter BLAHO. Rímske právo. 2. dopl. vyd. Bratislava: Manz, 1997. 388 s. ISBN 80-85719-08-8. info
 • SKŘEJPEK, Michal. Římské právo v datech. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 1997. xii, 116. ISBN 3406424279. info
 • KOVÁŘOVÁ, Naďa. Vliv právní kultury starověkých civilizací na římské právo. Brno, 1987. 85 listů. info
 • REBRO, Karol. Rímske právo súkromné. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1980. 278 s. info
 • URFUS, Valentin. Obecné dějiny státu a práva : římské právo soukromé. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1979. 95 s. info
 • TUREČEK, Josef. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: Orbis, 1963. 636 s. : i. info
Výukové metody
Přednášky odborníků na vybraná témata, četba pramenů v originále
Metody hodnocení
Zápočet získají jen zapsaní studenti, kteří se zúčastní Podzimní školy a úspěšně napíší zápočtový test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/DSBcB35