DSBcB36 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Přední východ, Egypt, Řecko)

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 A21, kromě Út 12. 11.
Předpoklady
! OBOR ( DST ) && ! OBOR ( DEST ) && ! OBOR ( FBDSpJ ) && ! OBOR ( FBDSpV ) && ! OBOR ( FBDSpH )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podat základní přehled politických, hospodářských a kulturních dějin starověku od jejich počátků na Předním východě, v Egyptě a Levantě, přes nejstarší evropské starověké civilizace mínójskou a mykénskou po dějiny antického Řecka.
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto kurzu bude mít student všeobecnou znalost dějin Mezopotámie, Egypta, Syropalestiny, egejských kultur a dějin Řecka;
- bude schopen zhodnotit přínos archeologie pro zkoumání těchto starověkých civilizací;
- zhodnotit přínos historie pro analýzu archeologických pramenů
Osnova
 • 1) Periodizační mezníky starověku; písmo a písemné systémy
 • 2) Chronologie starověkých dějin, typy států, klasické a staroorientální otrokářství
 • 3) Stát, společnost, náboženství a kultura Sumeru
 • 4) Vývoj státních útvarů v Mezopotámii
 • 5) Stát, společnost, náboženství a kultura starého Egypta
 • 6) Foiničané, Kanaán a Hebrejové
 • 7) Zásluhy archeologie o poznání mínójské a mykénské kultury
 • 8) Archeologické poznatky a temné období řeckých dějin
 • 9) Rozvoj poleis v archaickém období
 • 10) Athény od oligarchie k demokracii
 • 11) Sparta a její "společnost rovných"
 • 12) Klasické období Řecka
 • 13) Krize poleis, ovládnutí Řecka Makedonií; helénismus
Literatura
  povinná literatura
 • MAREK, Václav, Pavel OLIVA a Petr CHARVÁT. Encyklopedie dějin starověku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 535 s. ISBN 9788072772018. info
 • BURIAN, Jan a Pavel OLIVA. Civilizace starověkého Středomoří. Vydání druhé, revidované. 346 stran. ISBN 9788086410746. info
 • BURIAN, Jan a Pavel OLIVA. Civilizace starověkého Středomoří. Vydání druhé, revidované. Strana 359. ISBN 9788086410753. info
  doporučená literatura
 • HELLER, Jan. Encyklopedie starověkého Předního východu. Edited by Jiří Prosecký. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 447 s. ISBN 8085983583. info
 • PROSECKÝ, Jiří. Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 235 s. ISBN 80-7277-188-4. info
 • VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Translated by Jiří Prosecký. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 327 s. ISBN 9788020018328. info
 • GLASSNER, Jean-Jacques. Mezopotámie : 34. století př. n. l. až 539 př. n. l. Translated by Jiří Prosecký. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004. 309 s. ISBN 8071066648. info
 • PRESSOVÁ, Ludwika. Stará Kréta : život za časů krále Mínóa. 1. vyd. Praha: Panorama, 1978. 256 s., ob. info
 • Antika v dokumentech. 1, Řecko. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 441 s., 1. info
 • OLIVA, Pavel. Raná řecká tyrannis. Praha, 1954. info
 • OLIVA, Pavel. Zrození evropské civilizace. Vyd. 2., dopl. Praha: Arista, 2003. 159 s. ISBN 808632818X. info
 • OLIVA, Pavel. Kolébka demokracie :dějiny a kultura klasického Řecka 5.-4. stol. př. n. l. 1. vyd. Praha: Arista, 2000. 163 s. ISBN 80-86410-04-8. info
 • OLIVA, Pavel. Svět helénismu. 1. vyd. Praha: Arista, 2001. 151 s. ISBN 8086328023. info
 • OLIVA, Pavel. Řecko mezi Makedonií a Římem. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 321 s. ISBN 8020004351. info
Výukové metody
Přednášky 2 hodiny týdně, samostatné studium části zadané literatury, diskuse v posluchárně
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Po JS se zkouška týká celé látky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DSBcB36