DSMB11 Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! DSMgrB11 Barbarské státy II
Alespoň základní znalost latiny (pro seminář).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání komplexního přehledu o složitém vývoji západní Evropy v době přechodu mezi antickým a středověkým obdobím.
Nabytí schopnosti samostatného metodologického uvažování o vývoji raně středověkých států.
Student získá rovněž znalost určitých charakteristických rysů přechodných období dějin.
Výstupy z učení
Student absolvováním kurzu:
- lépe porozumí proměně římské říše v část středověké Evropy;
- se seznámí s různými druhy pramenů k tzv. barbarským královstvím, které bude umět samostatně interpretovat;
- bude schopen osvětlit, v čem spočívá kontinuita i rozdíly mezi antikou a středověkem.
Osnova
 • 1) Burgundi mezi Huny a Franky.
 • 2) Burgundské právo a společnost.
 • 3) Svébové v Gallaecii.
 • 4) Frankové od 3. do 5. stol. – nepřátelé a foederáti římské říše.
 • 5) Frankové a katolické křesťanství.
 • 6) Instituce raného franského státu (do konce 6. stol.), problematika královské moci a družin v raně středověkém vývoji.
 • 7) Společnost franské říše.
 • 8) Franské výboje a misie.
 • 9) Právní personalita na území franské říše.
 • 10) Problematika barbarských zákoníků.
 • 11) Karolinská renesance a dědictví antiky.
 • 12) Anglové, Sasové a Jutové v Britannii, problematika integrace.
 • 13) Dějiny Langobardů, jejich společnost a vztah k antickému odkazu.
 • 14) Stát a církev na území barbarských království.
 • Seminář: Četba pramenů k dějinám Burgundů, Franků a Langobardů.
Literatura
  povinná literatura
 • B. BYSTRICKÝ. Sťahovanie národov (454-568). Bratislava: Pro historia 2009.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Frankové a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 335 s. ISBN 9788070219423. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070215062. info
  doporučená literatura
 • Na hranicích impéria. Extra fines imperii. Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 446 s. ISBN 978-80-210-8579-4. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sakralita práva a Pactus legis Salicae. In Daniš, Miroslav et Valachovič, Pavol. Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbraských zákonníkoch. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 15-22. Acta historica Posoniensia 13, 2010. ISBN 978-80-89236-87-9. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha světce ve společnosti 5.-8.století. In Svatec a jeho funkcie v spoločnosti. I. Bratislava: Chronos, 2006. 14 s. Centrum pre štúdium kresťanstva I. ISBN 80-89027-19-9. info
 • HEATHER, P. J. Gótové. Translated by Lubomír Košnar - Jiří Ohlídal - Petr Prokeš. Praha: Lidové noviny, 2002. 408 s. ISBN 8071061999. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Germania. Translated by J. G. C. Anderson. Repr. London: Bristol Classical, 2001. lxiv, 230. ISBN 1853995037. info
 • ELTON, Geoffrey Rudolph. Angličané. Translated by Věra Kotábová. Praha: Lidové noviny, 2000. 260 s. ISBN 80-7106-305-3. info
 • Von Augustus bis Attila : Leben am ungarischen Donaulimes. Stuttgart: Theiss, 2000. 131 stran. ISBN 3806215413. info
 • THOMPSON, E. A. Hunové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 343 s. ISBN 80-7106-203-0. info
 • JAMES, Edward. Frankové. Translated by Miroslav Košťál. Praha: Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 8071062006. info
 • Die Franken, Wegbereiter Europas : vor 1500 Jahren : König Chlodwig und seine Erben : [Museum für Archäologie und Völkerkunde, Mannheim, 8. September 1996 bis 6. Januar 1997]. Mainz: Philipp von Zabern, 1996. s. [581]. ISBN 3927774103. info
 • TEJRAL, Jaroslav. Na hranicích impéria (doba římská). In: Podborský, V. (ed.): Pravěké dějiny Moravy. Brno, 1993, s. 424-470. info
 • RICHÉ, Pierre. Die Karolinger : eine Familie formt Europa. 2. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. 480 stran. ISBN 3423045590. info
 • History of the Lombards. Edited by Paul - William Dudley Foulke - Edward Peters. Philadelphia [Pa.]: University of Pennsylvania Press, 1974. xxi, 332 p. ISBN 9780812205589. info
Výukové metody
Přednášky; četba a analýza textů.
Metody hodnocení
Aktivní účast v hodinách, vypracování referátu, písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je vyučován dvakrát týdně - jednou přednáška, jednou seminář.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.