DSMgrDipl Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející)
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dokončení a odevzdání magisterské diplomové práce.
Výstupy z učení
Magisterská diplomová práce: rozsah magisterské diplomové práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 140 000 znaků. V elektronické verzi se odevzdává do IS MU. V tištěné verzi je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování.
Diplomová práce dále obsahuje prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis použité literatury. Témata magisterských diplomových prací zadávají zejména učitelé uvedení v katalogu předmětů. Magisterská diplomová práce se obhajuje veřejnou obhajobou na ÚKS, viz studijní směrnice.
Osnova
 • Téma magisterské diplomové práce volí student v dohodě s některým učitelem předmětu z oblasti starověkých dějin. Školitele doporučí týž učitel.
 • Osnova je závislá na zvoleném tématu, obecně:
 • rešerše literatury,
 • pramenná rešerše,
 • zpracování dílčích problémů,
 • formulace jednotlivých kapitol,
 • zpracování poznámek a doprovodného aparátu,
 • seznam literatury a pramenů.
Literatura
  doporučená literatura
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  neurčeno
 • Další literaturu zadává vyučující podle povahy práce. | Further literature is assigned by the teacher on the basis of the topic of the thesis
Výukové metody
Individuální konzultace studenta s vyučujícím. Kontrola osnovy, úvodu a metodologie práce. Kontrola jednotlivých analýz. Ověření závěru práce.
Metody hodnocení
Předložení a obhájení diplomové práce. Hodnocené části diplomové práce: synopse, úvod, analýza, argumentace, závěr.
Informace učitele
Téma magisterské diplomové práce je nutné zaregistrovat v IS MU prostřednictvím agendy "Rozpisy studentů". Termíny a povinnosti, které s diplomovou prací souvisejí, jsou uvedeny na stránkách FF: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/faq#predstatnici.


Seznam aktuálně vypsaných témat je uveden v rozpisu "Magisterská diplomová práce: Dějiny starověku". Pokud studentovi žádné z vypsaných témat nevyhovuje, může se obrátit na jednotlivé vyučující podle toho, zda by se chtěl zabývat literaturou, jazykem nebo historií. Společně se pak pokusí najít vhodné téma. Je vhodné zabývat se volbou tématu práce s dostatečným (nejméně ročním) předstihem před plánovaným ukončením studia a vyhradit si na zpracování práce dostatečné množství času (tj. více než poslední semestr studia).


Práce se odevzdává do archivu závěrečných prací v IS MU a ve dvou výtiscích na Ústavu klasických studií. Požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci jsou zveřejněny na webových stránkách FF pod odkazem Vzor diplomových prací (https://is.muni.cz/do/phil/Pracoviste/SO/vzory_praci/Vzor_bakalarske_prace.pdf) a na stránkách Ústavu klasických studií pod odkazem diplomové práce - pokyny k odevzdávání a úpravě (http://classics.phil.muni.cz/media/2999806/odevzdavani_diplomovych_praci.pdf)
Termíny pro odevzdání diplomové práce: 15. 12., 15. 5., 30. 6. podle toho, jaký termín zkoušky si student zvolí. Harmonogram výběru tématu a odevzdání závěrečné práce závazný pro celou fakultu je uveden na stránkách FF http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/studium/navody/harmonogram_rozpisu_temat_szz.pdf


Po odevzdání práce jsou do archivu závěrečné práce vloženy posudky školitele a oponenta. Student si je přečte a k obhajobě práce si připraví stručné představení práce a reakci na výtky obsažené v obou posudcích.

Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/DSMgrDipl