DU1703 Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/4/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Anna Jaegerová (cvičící)
Mgr. Tereza Horáková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 K31, kromě Po 15. 4. ; a Po 11. 3. 8:00–9:40 K21, Út 12. 3. 12:00–13:40 K32, Po 8. 4. 8:00–9:40 K21, Út 9. 4. 12:00–13:40 K32, Po 22. 4. 8:00–9:40 K21, Út 14. 5. 12:00–13:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje široce pojatý úvod do evropského umění od renesance až do devatenáctého století. Toto je dynamické období, ve kterém umělci nejen čelí výzvám vyvolaným náboženskými a politickými ikonoklasmy, ale také reagují na transformaci evropské civilizace v důsledku vzniku nového vědeckého diskurzu a potýkání se s novými světy a kulturami. Představením různých umělecko-historických postupů se zaměří na řadu významných osobností a významných uměleckých děl, ale také na otázky týkající se např. role uměleckých institucí, způsobů prezentace a výstav umění, dílenské praxe a procesu vzniku uměleckých děl. Předmět zkoumá díla vzešlá z různých prostředí a tradic, jejich osobitost a vzájemné vazby.
Kurz nabízí návod k porozumění významným procesům, tématům, inovacím a osobám zapojeným do umělecké tvorby 15.-19. století. Cílem je seznámit studenty s klíčovými uměleckými díly vytvořenými významnými umělci a umožnit jim pochopit a vysvětlit význam těchto děl. Rovněž se snaží vysvětlit specifické tvůrčí a umělecké kontexty, v nichž umělci pracovali, a též dopad umění na události dané doby. Kurz využívá celé řady umělecko-historických metod k praktickému uvedení studentů do problematiky specifických metod a přístupů v dějinách umění.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- získá širokou představu o chronologii, hlavních inovacích v oblasti umělecké tvorby a o společenské roli umění během daného období;
- seznámí se s kanonickými uměleckými díly vytvořenými během studovaného období;
- bude schopen přemýšlet o těchto uměleckých dílech v širokém historickém kontextu;
- dokáže pojmenovat způsoby, jak bylo umění objednáváno a používáno mecenáši jak na individuální, tak i institucionální úrovni;
- bude schopen identifikovat různé přístupy k umění a kriticky na ně reagovat.
Studenti budou mít příležitost rozvinout vlastní vizuální pamět a znalosti a základní dovednosti typu ikonografické a vizuální analýzy uměleckého díla.
Osnova
 • 1. Zrození umělce
 • 2. Antický ideál
 • 3. Od řemeslnické dílny k umělecké akademii
 • 4. Teoria vs. pratica
 • 5. Dvůr, klášter, město
 • 6. Zbožnost a emoce
 • 7. Pomíjivost a pamět
 • 8. Propaganda
 • 9. Ceremoniál
 • 10. Hierarchie žánrů
 • 11. Věk revolucí
Literatura
  povinná literatura
 • Baroko : architektura, sochařství, malířství. Edited by Rolf Toman, Translated by Dagmar Lieblová - Miroslava Naumannová - M. 2., upr. vyd. [Praha]: Slovart, 2007, 500 s. ISBN 9788072097715. info
 • Umění italské renesance : architektura, sochařství, malířství, kresba. Edited by Rolf Toman. 2. české vyd. [Praha]: Slovart, 2000, 464 s. ISBN 8072092529. info
  neurčeno
 • CHASTEL, André. Vyplenění Říma : od manýrismu k protireformaci. Translated by Ivo Lukáš. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2003, 303 s. ISBN 8086598500. info
 • EISENMAN, Stephen a Thomas E. CROW. Nineteenth century art : a critical history. New ed. London: Thames & Hudson, 2002, 428 s. ISBN 0500283354. info
 • CRASKE, Matthew. Art in Europe, 1700-1830 : a history of the visual arts in an era of unprecedented urban economic growth. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 1997, 320 s. ISBN 0192842463. info
 • KAUFMANN, Thomas DaCosta. Court, cloister, and city : the art and culture of Central Europe, 1450-1800. Chicago: University of Chicago Press, 1995, 576 s. ISBN 0226427307. info
 • HASKELL, Francis a Nicholas PENNY. Taste and the antique : the lure of classical sculpture 1500-1900. 4th print. New Haven: Yale University Press, 1994, xvi, 376. ISBN 0300029136. info
 • FREEDBERG, David. The power of images : studies in the history and theory of response. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1991, xxv, 534. ISBN 0226261468. info
 • BAXANDALL, Michael. Painting and experience in fifteenth century Italy : a primer in the social history of pictorial style. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1988, 183 s. ISBN 019282144X. info
 • CROW, Thomas E. Painters and public life in Eighteenth-Century Paris. New Haven: Yale University Press, 1985, 290 s. ISBN 0300037643. info
 • HASKELL, Francis. Patrons and painters : a study in the relations between Italian art and society in the age of the Baroque. Rev. and enlarged ed. New Haven: Yale University Press, 1982, xviii, 474. ISBN 0300025408. info
 • GOMBRICH, E. H. Symbolic images : studies in the art of the Renaissance. Second edition. Oxford: Phaidon, 1978, viii, 247. ISBN 0714818313. info
 • GOMBRICH, E. H. Norm and Form : studies in the art of the renaissance. Second edition. London: Phaidon, 1971, viii, 308. ISBN 0714814946. info
Výukové metody
Přednášky (90 min.) v průběhu 12 týdnů plus 5 x 90 minut cvičení v průběhu 12 týdnů.
Metody hodnocení
Nástin závěrečné práce v rozsahu 2000 slov s dokončením po povinné konzultaci s vyučujícím/tutorem; zkoušení v délce 1 hodiny (100%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je povinný spolu s dalšími souvisejícími a navazujícími kurzy propedeutického roku: DU0106 Epochy dějin umění I DU0107 Epochy dějin umění II DU0109 Epochy dějin umění IV.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/DU1703