DU1712 Středověké umění: od Konstantina po Giotta II.

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 10:00–13:40 K12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz bude věnován vybraným základním problémům středoevropského umění pozdního středověku od počátku 14. do počátku 16. století. Primární zaměření bude chronologické, proložené nicméně průřezovými tématy. Jednotlivé problémy budou představeny pod zornými úhly různých relevantních metodických přístupů s důrazem na jejich legitimní pluralitu. Do centra pozornosti se tak dostanou: tvůrce, donátor, publikum, styl, technologie, funkce, kult, liturgie, politika, paměť, instituce ad.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu získá základní přehled o sociokulturních procesech, které formovaly podobu výtvarného umění v době na přelomu středověku a novověku, jakož i základní orientaci v dominantních umělckohistorických přístupech druhé poloviny 20. století a představu o relevantních aktuálních badatelských trendech.
Osnova
  • 1) Dějiny, periodizace, styl, funkce, typologie, ikonografie: úvod, základní pojmy a jejich reflexe 2) Východ, západ, jih: Střední Evropa mezi obrazovými tradicemi 3) Donátor – konceptor – autor – recipient: kdo „dělal“ umění a co o něm (nich) víme? 4) Jan Lucemburský, Ludvík Bavor, Karel IV., Václav IV., Zikmund Lucemburský: umění jako nástroj vlády? 5) Petr Parléř – architekt, sochař, řezbář, inventor, designer a podnikatel: umělec mezi hutí, dílnou a cechem 6) Dvorské umění – interancionální styl – krásný sloh: 1400 a kultura podzimu středověku 7) Historické technologie: umění jako řemeslo – řemeslo jako umění 8) Kontexty: liturgie, reprezentace, memorie, komunikace, devoce 9) Husité, utrakvisté, katolíci: umění a konfese v 15. století 10) Oltář: eucharistie a obraz 11) Itálie, Nizozemí, Střední Evropa – renesance, realismus, pozdní gotika: stylové pojmy dnes? 12) Luther a umění: reformace obrazu / reformace obrazem
Literatura
  • Bruno Boerner – Bruno Klein (eds.), Stilfragen zur Kunst des Mittelalters, 2006
  • Jan Białostocki: Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, 1967
  • Otto von Simson: Das Mittelalter II: Das Hohe Mittelalter, 1972
  • Johann Konrad Eberlein – Christine Jakobi-Mirwald (eds.): Grundlagen der mittelalterlichen Kunst, 1996
  • Katharina Krause (ed.): Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland IV, Spätgotik und Renaissance, 2007
  • Bruno Klein (ed.): Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland III, Gotik, 2007
  • BELTING, Hans. Bild und Kult : eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 6. Aufl. München: C.H.Beck, 2006. 700 s. ISBN 3406377688. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek s navazující diskusí. K jednotlivým tématům nebude předkládám autoritativní výklad, ale budou představeny legitimní interpretace a pohledy. Základním přístupem bude práce s bohatým obrazovým materiálem. Jedna přednáška (9) bude probíhat v expozici Moravské galerie v Brně.
Metody hodnocení
Absolvování kurzu bude završeno kolokviem/zápočtem/zkouškou ve formě ústního pohovoru na téma, které si předem zvolí sám student. Pro získání kreditu bude muset prokázat bezpečnou orientaci v sekundární literatuře, dosavadních metodických přístupech i ve faktografii a bude schopen formulovat a argumentovat vlastní názor a zodpovědět doplňující otázky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DU1712